Bránou do tretieho milénia

Peter Fedor a kol. - Senec: Bránou do tretieho milénia

Na sklonku roka 2004 vydal Mestský úrad v Senci publikáciu o Senci.

Takmer dva roky na knihe Senec: Bránou do tretieho milénia pracovalo vyše 30 autorov. Vďaka Petrovi Fedorovi a kolektívu vyšlo vôbec prvé súborné dielo o turistickom mestečku pri Slnečných jazerách.

Monografia nazerá na Senec z rozmanitých uhlov, rozoberá ho od prírodných pomerov a histórie, cez samosprávu až po spoločenský život. Autori ju vytvorili nielen pre občanov Senca, ale aj pre turistov, ktorí sa sem každoročne vracajú na Slnečné jazerá.
Dielo, ktoré si záujemcovia môžu kúpiť v mestskej knižnici a seneckých kníhkupectvách, uviedol do života krstný otec Ladislav Chudík.

Autori - editori

RNDr. Peter Fedor, PhD., Mgr. Michal Kožuch, PhDr. Helena Oberhauserová, RNDr. Ján Buček, CSc., Margita Poláková

Ostatní autori

RNDr. Juraj Balkovič, PhD., Mgr. Janka Conortová, JUDr. Zoltán Farkaš, Miroslav Guryľa, Mgr. Elena Janotková, Mgr. Beata Juráková, Mgr. Vladimír Jurina, Mgr. Miroslav Kožuch, PhD., Mgr. Tomáš König, Zsolt Lehel, Ing. Ján Maglocký, Monika Bučanová - Macháčková, RNDr. Ján Nádašský, Prof. ThDr. Dušan Ondrejovič, MUDr. Jarmila Ožvaldová, Mgr. Matej Szeher, Mgr. Gábor Strešňák, Mgr. Zita Šuplatová, Bc. Lukáš Varga, Mgr. Božena Venerčanová, Ing. László Vojtek, CSc.

Recenzenti jednotlivých kapitol

RNDr. Ľubomír Brtek, Doc. RNDr. Ján Ďurlík, CSc., Prof. Ing. Bohdan Juráni, CSc., Mgr. Juraj Kalina, Doc. RNDr. Dagmar Kusendová, CSc., Doc. RNDr. Štefan Maglocký, CSc., Mgr. Viliam Michalovič, RNDr. Daniel Pivko, PhD., PhDr. Radoslav Ragač, Mgr. Ján Sabanoš, Doc. RNDr. Vladimír Slavík, CSc., Doc. PhDr. Michal Slivka, CSc., Matej Stanko, Mgr. Peter Zelman.

Čo všetko v knižke Senec: Bránou do tretieho milénia nájdeme

Poloha mesta Senec

Príroda Senca a jeho okolie (geomorfologické a geologické pomery, klimatické a hydrologické podmienky, vodstvo, pôdne pomery, rastlinstvo a živočíšstvo, vegetácia v životnom prostredí mesta, ochrana prírody, ekologické siete a stresové faktory)

Od najstarších čias po súčasnosť (v časoch bez kroník, stredoveký Senec v písomných prameňoch, profil osobnosti Alberta Molnára Szencziho, Senec v novovekom Uhorsku, historický epilóg k dejinám druhej polovice 19. storočia, k histórii poštovníctva v Senci, etablovanie sa Slovákov v medzivojnovom Československu, od riadenej demokracie, cez totalitu k demokracii)

Stavebný vývoj a pamiatky mesta (priestorový a stavebný rozvoj, prechádzka pamiatkami Senca)

Hospodárstvo, cestovný ruch a verejné služby (hospodárstvo a služby, doprava a infraštruktúra, cestovný ruch, Slnečné jazerá, školstvo, zdravotníctvo a sociálna starostlivosť)

Samospráva mesta a jeho administratívne funkcie (postavenie mesta v jednotlivých etapách administratívneho usporiadania, základný rámec, priority a problémy pôsobenia mestskej samosprávy, financovanie činnosti samosprávy, investície a majetok mesta, spolupráca samosprávy mesta Senec s inými mestami v Slovenskej republike a v zahraničí, symboly mesta, ocenenia mesta, mestský politický život)

Obyvateľstvo (demografická analýza mesta, o niektorých známych Senčanoch v oblasti kultúry a spoločenského života, židovská komunita v Senci, príchod slovenských kolonistov, Pitvarošania v Senci)