Demografia

Sčítanie 2022

Podľa sčítania obyvateľov, domov a bytov mal Senec k 1.1.2021 20.116 obyvateľov. 48,4% tvorili muži (9.736) a 51,6% tvorili ženy (10.380). Vo veku 0-14 rokov 19,4% (3.850), vo veku 15-64 rokov 67,25% (13.529) a vo veku 65 a viac 13,51% (2.737).

K slovenskej národnosti sa prihlásilo 78% obyvateľstva (15.691), k maďarskej 11,37% (2.287), k ostatným národnostiam sa prihlásili len desiatky a menej obyvateľov.

Čo sa týka náboženstva, v Senci sa k Rímskokatolíckej cirkvi prihlásilo 50,71% obyvateľov (10.201), k Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania 5,93% (1.139). Bez náboženského vyznania je 29,69% (5.973) obyvateľov mesta. Ostatné cirkvi a náboženstvá okolo 1% a menej.

Vysokoškolské vzdelanie má 23,66% (4.760) obyvateľov mesta, vyššie odborné vzdelanie 5,73% (1.152), úplné stredné vzdelanie s maturitou 23,35% (4.697), stredné odborné (učňovské) vzdelanie (bez maturity) 13,77% (2.770) a základné vzdelanie 14,63% (2.942).

Tieto informácie pochádzajú zo stránky www.scitanie.sk, kde je možné nájsť aj viac informácií.

 

Sčítanie 2011

Podľa sčítania obyvateľov v roku 2011 mal Senec 17 050 obyvateľov, pričom počet obyvateľov dynamicky rástol vplyvom ekonomickej migrácie do Bratislavy a jej okolia.

V roku 2011 sa k slovenskej národnosti prihlásilo 11 605 (68 %) a k maďarskej národnosti 2 467 (14,5 %) obyvateľov.

V náboženskej štruktúre mesta dominuje Rímskokatolícka cirkev (55,5 %). Druhým najpočetnejším náboženstvom je Evanjelická cirkev augsburského vyznania (6,4 %). Podiel obyvateľov bez vyznania je 15,4%.

Základné až stredné odborné vzdelanie bez maturity má 28% obyvateľov. Takmer polovica obyvateľov Senca má maturitné, až vyššie odborné vzdelanie (27,7 %) a vysokoškolské vzdelanie (20,1%).