Demografia

Podľa posledného sčítania obyvateľov v roku 2011 mal Senec 17 050 obyvateľov, pričom počet obyvateľov dynamicky rastie vplyvom ekonomickej migrácie do Bratislavy a jej okolia. (K 1.1. 2018 bol počet obyvateľov mesta 19 148).

Senec patrí medzi mestá so zmiešaným národnostným zložením obyvateľstva. V roku 2011 sa k slovenskej národnosti prihlásilo 11 605 (68 %) a k maďarskej národnosti 2 467 (14,5 %) obyvateľov. V náboženskej štruktúre mesta dominuje rímskokatolícka cirkev (55,5 %).

Druhým najpočetnejším náboženstvom je evanjelická cirkev augsburského vyznania (6,4 %). Podiel obyvateľov bez vyznania je 15,4%. Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva sa posunula k vyššej vzdelanosti.

Základné až stredné odborné vzdelanie bez maturity má 28% obyvateľov. Takmer polovica obyvateľov Senca má maturitné, až vyššie odborné vzdelanie (27,7 %) a vysokoškolské vzdelanie (20,1%).