Koncepcia športu

Koncepcia rozvoja športu a športovej infraštruktúry mesta Senec na roky 2021 – 2025

Koncepcia rozvoja športu a športovej infraštruktúry mesta Senec na roky 2021-2025 dáva ucelený pohľad na šport v meste. Jej hlavným cieľom bolo zmapovať a zanalyzovať súčasnú situáciu v oblasti športu, poukázať na aktuálny stav úrovne športu pre všetkých, športu na školách, v športových kluboch a zmapovať reálny stav športovej infraštruktúry v meste Senec. Ide o koncepčný, otvorený dokument, ktorý je možné podľa potrieb aktualizovať. Podnety pre aktualizáciu môžu vyplývať z monitorovacích správ a z dotazníkov, z požiadaviek subjektov zapojených do realizácie, športových organizácií, klubov, Komisie športu pri MsZ v Senci. Aktualizácia podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom.

Koncepcia rozvoja športu a športovej infraštruktúry mesta Senec na roky 2021-2025 bola prerokovaná dňa 25.marca 2021 na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senci a schválená poslancami prijatím uznesenia č. 23/2021.

Koncepciu športu spolu s prílohami nájdete nižšie.


 

 

Súbory / prílohy