Monitoring zápachu

Formulár 

 

 

 

1. FÁZA MONITORINGU ZÁPACHU - EVIDENCIA SŤAŽNOSTÍ OBYVATEĽOV NA ZÁPACH - BOLA UKONČENÁ DŇA 22.09.2021.

ODBER VZORIEK OVZDUŠIA V RÁMCI DRUHEJ FÁZY SA USKUTOČNIL 23.09.2021.

VÝSLEDKY MONITORINGU BUDÚ ZVEREJNENÉ NA WEBOVOM SÍDLE MESTA.

 

Ďakujeme všetkým obyvateľom, ktorí sa do monitoringu aktívne zapojili zaslaním sťažností, pánovi Gejzovi Vargovi za pomoc a spoluprácu a v neposlednom rade všetkým zamestnancom Mestského úradu z Útvaru výstavby a ochrany ŽP, Útvaru projektového riadenia, Úvtaru verejnej zelene, údržby a čistenia mesta a Mestskej polície, ktorí počas celého obdobia zabezpečovali pokojný a bezproblémový priebeh celej akcie.

 

 

 

Mesto Senec dnešným dňom (streda 16.06.2021) spúšťa monitoring zápachu na území mesta Senec. Zamestnanci Zdravotného ústavu v Ostrave dňa 15.06.2021 doviezli monitorovací voz - meteostanicu, ktorá bude v danej lokalite vykonávať meranie približne 3 mesiace.

Informácie z meteostanice sa na konci merania prepoja s informáciami z podnetov zaslanými obyvateľmi mesta prostredníctvom vyššie uvedeného formulára

V prípade, že zacítite šíriaci sa zápach v ktorejkoľvek časti mesta Senec, je potrebné, aby ste si formulár stiahi a vyplnený zaslali na mailovú adresu: podnetzapach@senec.sk .

Je nutné vyplniť celý formulár. Pri určovaní lokality je potrebné uviesť názov ulice a popisné číslo.

 

V posledných rokoch Mesto Senec eviduje časté sťažnosti obyvateľov na zápach šíriaci sa mestom v určitých lokalitách. Podnety prichádzajú najmä počas teplejších mesiacov, kedy je zápach najintenzívnejší a bráni večernému posedeniu na terase, vetraniu a pokojnému spánku. Vzhľadom na rastúci počet sťažností sa primátor mesta Senec rozhodol osloviť Zdravotný ústav so sídlom v Ostrave, ktorý je uznávanou odbornou autoritou v tejto problematike. Prvé stretnutie sa uskutočnilo v roku 2019 v Ostrave, kedy si obe strany vyjasnili možnosti ďalšieho postupu. Následné stretnutia a z nich vyplývajúce kroky sa v roku 2020 neuskutočnili v dôsledku  zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie spôsobenej koronavírusom. Komunikácia a príprava projektu monitorovania zápachu so Zdravotným ústavom však pokračovala ďalej a ešte v roku 2020 sa podarilo zorganizovať ohliadku, ktorú spoločne absolvovali zástupcovia Zdravotného ústavu Ostrava a vedenia mesta Senec. Cieľom stretnutia bolo vytýčiť miesto merania, určiť konkrétnu lokalitu nášho mesta, ktorá je najviac zaťažená zápachom a následne určiť zdroj obťažujúceho zápachu.

Počas roka 2021 vykoná Zdravotný ústav Ostrava v rámci prvej fáze vo vybranej lokalite kontinuálny monitoring meteoparametrov: rýchlosť a smer vetra, teplota, tlak a relatívna vlhkosť vzduchu. Monitoring bude realizovaný imisným meracím vozom Zdravotného ústavu Ostrava a bude prebiehať nepretržite. Cieľom monitoringu bude určiť  smer, odkiaľ sa obťažujúci zápach do sledovanej lokality šíri. Plánovaný termín začiatku monitoringu – 1.3.2021 – sa musel v dôsledku sprísnenia podmienok prechodu hraníc posunúť. O presnom termíne bude mesto včas informovať.

Pre úspech projektu je nevyhnutná  pomoc občanov nášho mesta, ktorých by sme touto cestou chceli požiadať, aby v čase realizácie v prípade, že zaznamenajú na území mesta obťažujúci zápach, zaslali túto informáciu na e-mailovú adresu: podnetzapach@senec.sk. Formulár na vyplnenie a zaslanie údajov bude dostupný v tomto čase na webovej stránke mesta www.senec.sk v sekcii „užitočné informácie/monitoring zápachu“.

Údaje, ktoré je potrebné v e-maile zaslať sú nasledovné: dátum, čas, meno, priezvisko, telefonický kontakt, miesto výskytu – ulica a popisné číslo, charakter zápachu, čiže čo zápach pripomína napr. asfalt, olej, hniloba, siláž, pokazené potraviny, odpadkový kôš, kyslý zápach,... a podobne.

Namerané dáta z meracieho voza a informácie o výskyte zápachu od občanov sa následne prepoja a na konci prvej fáze budeme vedieť, ktoré oblasti mesta sú zdrojom zápachu. Na základe toho bude možné rozhodnúť o ďalšom postupe. Výsledkom celého projektu by malo byť určenie konkrétneho pôvodcu zápachu prostredníctvom odberu pachových látok v lokalitách zadefinovaných na konci prvej fázy a následnou analýzou ich intenzity.

 

 

Súbory / prílohy