Odpadové hospodárstvo

Odpadové hospodárstvo je súbor činností zameraných na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a na nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom. Legislatívne je zastrešené najmä zákonom o odpadoch č. 79/2015 Z. z. a jeho vykonávacími predpismy, ktoré určujú práva a povinnosti pôvodcov a držiteľov odpadu.
 
Mesto Senec v zmysle vyššie spomenutých zákonných ustanovení stanovuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta, v ktorom bližšie upravuje a špecifikuje podmienky zberu a nakladania s komunálnymi odpadmi.
 
Gestorským útvarom je hlavne Útvar verejnej zelene, údržby a čistenia mesta v spolupráci s Útvarom výstavby a ochrany životného prostredia a Referátom verejného obstarávania a legislatívy.
 
Bližšie informácie k jednotlivým systémom nakladania s odpadmi sa nachádzajú v časti Životné situácie/odpady: https://www.senec.sk/sk/zivotne-situacie?area=odpady .