Profil

Charakteristika periodika

Senčan sú noviny obyvateľov mesta Senec, ktoré politicky nezávisle informujú o všetkých stránkach života v Senci s dôrazom na udalosti a témy verejného záujmu. Senčan je nekomerčnou službou občanom mesta, usiluje sa o vzájomnú informovanosť a spoluprácu orgánov samosprávy, primátora, poslancov mestského zastupiteľstva a obyvateľov mesta Senec. Čitateľom prináša pravidelné rubriky, uverejňuje výstižné správy z rôznych oblastí, reportáže, rozhovory s osobnosťami, ako aj rôzne zaujímavosti. Nechýba obľúbená spoločenská kronika či program filmových predstavení miestneho kina. Mestský mesačník Senčan vychádza v Senci od roku 1990.

Periodicita: mesačník (vychádza k prvému dňu v mesiaci)

Distribúcia: roznášaním do schránok Slovenskou poštou

Náklad: 7 600 ks

Papier: 80 g bezdrevný

Rozsah: 20 strán

Vydavateľ: Mestský úrad Senec

Registrované pod číslom: ISSN 1339-2875

Inzercia Senčan

Noviny sú plánované v schránkach vždy v prvý deň mesiaca.
(uzávierka do približne 20. dňa v mesiaci)

Plocha jednej strany A4: 185 x 265 mm

Cena plošnej inzercie: 1,25 eura/cm2

  • 1/1 strana 398 eur
  • 1/2 strany 215 eur
  • 1/3 strany 148
  • 1/4 strany 122 eur
  • 1/6 strany 85 eur

Zľavy

pri opakovaní 3- až 5-krát 8%, 6- až 9-krát 12%, 10- až 12-krát 15%

Cena riadkovej inzercie: 40 centov slovo

Spoločenská rubrika: 17 centov slovo

Zľavy sa na riadkovú inzerciu nevzťahujú.