Profil

Charakteristika periodika

Senčan sú noviny obyvateľov mesta Senec, ktoré politicky nezávisle informujú o všetkých stránkach života v Senci s dôrazom na udalosti a témy verejného záujmu. Senčan je nekomerčnou službou občanom mesta, usiluje sa o vzájomnú informovanosť a spoluprácu orgánov samosprávy, primátora, poslancov mestského zastupiteľstva a obyvateľov mesta Senec. Čitateľom prináša pravidelné rubriky, uverejňuje výstižné správy z rôznych oblastí, reportáže, rozhovory s osobnosťami, ako aj rôzne zaujímavosti. Nechýba obľúbená spoločenská kronika či program filmových predstavení miestneho kina. Mestský mesačník Senčan vychádza v Senci od roku 1990.

Periodicita: mesačník (vychádza k prvému dňu v mesiaci)

Distribúcia: roznášaním do schránok Slovenskou poštou

Náklad: 8 600 ks

Papier: 80 g bezdrevný

Rozsah: 20 strán

Vydavateľ: Mestský úrad Senec

Registrované pod číslom: ISSN 1339-2875