Školská jedáleň Kysucká

Od 01.01.2022 prešla správa školskej jedálne na Kysuckej ulici 14 pod mesto Senec.

V súvislosti s týmto prechodom bude mesto Senec zabezpečovať stravovanie žiakov a zamestnancov všetkých dotknutých subjektov nasledovne:

 

  1. Školská jedáleň začína pripravovať stravu od 10.01.2022,
  2. Dodatky k zmluvám o zabezpečovaní stravy budú s dotknutými subjektami podpísané v najbližších dňoch, pričom poplatky za režijné náklady a stravná jednotka zostáva nezmenená (VZN č. 11/2021 - viď príloha)
  3. Mení sa spôsob vyberania poplatkov od stravníkov -  mesto Senec nebude zabezpečovať vyberanie poplatkov od stravníkov dotknutých subjektov tak, ako to robila od septembra 2021 SOŠ. Každý subjekt si bude poplatky vyberať od vlastných stravníkov, na účet, ktorý oznámi stravníkom a v termínoch, ktoré si určí. Mesto Senec na mesačnej báze dotknutým subjektom bude fakturovať sumu za odobratý počet jedál. Uvedené je potrebné prostredníctvom EDU PAGE oznámiť zákonným zástupcom stravníkov, mesto Senec tento spôsob vyberania poplatkov zasa uvedenie v dodatkku k zmluve o zabezpečovaní stravy.
  4. Kontaktné údaje na vedúcu školskej jedálne pre potreby prihlasovania a odhlasovania stravy sú nasledovne:

t.č. 02/45924954; sjkysucka@senec.sk