Udržateľná mobilita

Udržateľná mobilita v Senci

 

Mesto Senec patrí k samosprávam, ktoré vytvárajú opatrenia technického, bezpečnostného, organizačného či prevádzkového charakteru zamerané na zlepšenie udržateľnej mobility v meste.

 

Medzi takéto opatrenia patrí napríklad:

-      vytvorenie strategického dokumentu „Územný generel dopravy mesta Senec“,

-      vytvorenie strategického dokumentu „Lokálny akčný plán e-mobility pre mesto Senec“,

-      aktívne zapájanie sa do Európskeho týždňa mobility,

-      budovanie novej cyklistickej infraštruktúry (napr. schválený projekt novej cyklistickej cesty v rámci výzvy IROP-74 na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy),

-      vytváranie podmienok na zvýšenie využívania verejnej osobnej dopravy (napr. vybudovanie bezpečných stojísk pre bicykle na Termináli integrovanej dopravy v Senci),

-      vytváranie bezpečných Kiss and Ride zón pri školských zariadeniach v meste,

-      osveta a vzdelávanie v oblasti udržateľnej mobility (napr. formou vzdelávania detí základných škôl v spolupráci s Mestskou políciou v Senci),

-      a mnohé iné.

 

Strategické dokumenty slúžia ako „manuál“  pre mesto, na základe ktorých vie účinne a efektívne zapracovať získané informácie do „praxe“, t. j. do technických a bezpečnostných opatrení, ako je napríklad upokojovanie dopravy prostredníctvom jednoduchých prvkov alebo zmeny organizácie dopravy.  Zároveň mesto prostredníctvom osvetových akcií podporuje a aktivuje občanov alebo zainteresované strany na podporu výberu udržateľného spôsobu dopravy. Je nevyhnutné, aby sa nielen obyvatelia mesta, ale aj ostatní ľudia zamysleli nad výberom adekvátneho dopravného prostriedku pri dochádzaní za prácou, vzdelaním, oddychom či zdravotnou starostlivosťou v dnešnom konzumnom spôsobe života – byť sebecký voči životnému prostrediu je z dlhodobého hľadiska neudržateľné.

 

 

ZÓNY KISS AND RIDE PRI ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH

 

Počas ETM 2022 (Eúropsky týždeň mobility) bola spustená skúšobná iniciatíva útvaru projektového riadenia – „zóny Kiss and ride“ (Zastav, vylož dieťa a uvoľni miesto), ktorá bola zameraná na zvýšenie bezpečnosti detí, zlepšenie dopravnej situácie (plynulosti premávky a zníženia počtu kolíznych situácií) a kvality ovzdušia v okolí vybraných škôl (ZŠ Mlynská a ZŠ Tajovského).

Zavedené dopravné opatrenia boli efektívne a výrazne prispeli k zlepšeniu celkovej situácie, o čom svedčia mnohé pozitívne spätné väzby od pravidelne prechádzajúcich peších obyvateľov, rodičov – vodičov, učiteľov a samotných detí.

Rodičia – vodiči si rýchlo osvojili pravidlá K+R. Boli ohľaduplní, tolerantní, plynule postupovali v rade a efektívne využívali vyhradený priestor. Boli disciplinovaní aj počas zhoršeného počasia, keď pred školami počas rannej špičky výrazne narástol počet prechádzajúcich áut.

Informačná kampaň prebiehala s predstihom prostredníctvom aktívneho informovania obyvateľov a rodičov detí, ktoré navštevujú dané školy (web mesta, sociálne siete, školský systém edupage, letáky s manuálom na školách pre každého žiaka (ZŠ Tajovského má cez 1200 žiakov), letáky s informáciami do schránok pre obyvateľov bývajúcich v blízkosti zón, letáky s informáciami pre vodičov - ktorí mali odparkované autá v zóne). 

Zóny sa budú postupne vytvárať aj pri iných školských zariadeniach.

 

Odkazy na články:

https://www.senec.sk/sk/aktualita/pilotny-projekt-novovytvorenych-zon-kiss-and-ride-kr-pri-zs-mlynska-a-zs-j-gtajovskeho-zavrseny

https://www.senec.sk/sk/aktualita/zona-kiss-and-ride-pri-zs-mlynska

https://www.senec.sk/sk/aktualita/zona-kiss-and-ride

https://www.senec.sk/sk/aktualita/dnes-sa-zacina-europsky-tyzden-mobility-2022

 

 

 

ETM

 

Mesto Senec sa zapája do Európskeho týždňa mobility už od roku 2017. Počas kampane (vždy od 16. do 22. septembra príslušného roka) mesto organizuje rôzne podujatia zamerané na podporu udržateľnej mobility.

Medzi takéto podujatia patria napr. obľúbené nočné cyklojazdy (tieto sa zvyknú organizovať aj v priebehu roka, nielen v septembri), cykloraňajky, pešia alebo cyklo prednáška za pamiatkami Senca či osveta vzdelávania v oblasti bezpečnosti cyklistov na cestách a správneho zamykania bicykla (o rám). 

V roku 2022 sme pri ZŠ Mlynská a ZŠ Tajovského vytvorili v rámci kampane a neskôr trvalo zóny KISS AND RIDE. 

 

 

Odkazy na články 2022:

https://www.senec.sk/sk/aktualita/podakovanie-sponzorom-akcii-podporujucich-udrzatelnu-mobilitu-v-meste-senec

https://www.senec.sk/sk/aktualita/poslednu-tohorocnu-nocnu-cyklojazdu-mame-za-sebou

https://www.senec.sk/sk/aktualita/podujatia-europskeho-tyzdna-mobility-v-senci

https://www.senec.sk/sk/aktualita/europsky-tyzden-mobility-s-ranajkami

https://www.senec.sk/sk/aktualita/prechadzka-za-poznanim-pamatihodnosti-v-senci

 

 

Ostatné odkazy na články:

https://www.senec.sk/sk/aktualita/etm-2020-parkovanie-bicyklov-v-centre-mesta

 

https://www.senec.sk/sk/aktualita/senec-ma-2-a-3-miesto-v-narodnej-sutazi-o-cenu-etm

 

https://www.senec.sk/sk/aktualita/europsky-tyzden-mobility-v-senci

 

https://www.senec.sk/sk/aktualita/europsky-tyzden-mobility-2019

 

https://www.senec.sk/sk/aktualita/europsky-tyzden-mobility-2018