Územné plánovanie

Vyjadrenie k funkčnému využitiu pozemkov, územnoplánovacia informácia

 

Platný Územný plán mesta Senec v znení jeho zmien a doplnkov

 

Nový Územný plán mesta Senec

 

Územný plán Zóny Senec – Margovo pole

 

Strategické a súvisiace dokumenty

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Senec

Lokálny akčný plán e-mobility pre Mesto Senec

Generel dažďovej kanalizácie v Meste Senec

Adaptačné opatrenia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy

Generel zelene Mesta Senec

Krajinnoekologický plán Mesta Senec

 

Bližšie informácie k územnoplánovacej dokumentácii, k územnoplánovacím podkladom, k strategickým a súvisiacim dokumentom získate na Mestskom úrade v Senci, útvar stratégie a rozvoja mesta, Mierové námestie č. 8, 903 01 Senec, počas stránkových dní mestského úradu.