Územné plánovanie

Územnoplánovacia informácia (informácie, žiadosť)

Záväzné stanovisko orgánu územného plánovania (informácie, žiadosť)

 

Územnoplánovacia dokumentácia a územnoplánovacie podklady

Platný Územný plán mesta Senec v znení zmien a doplnkov

Nový Územný plán mesta Senec , v procese obstarávania

Územný plán Zóny Senec – Margovo pole , v procese obstarávania

Urbanistická štúdia rekreačnej zóny Slnečné jazerá, Senec , v procese obstarávania

 

Strategické a súvisiace dokumenty

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Senec

Územný generel dopravy mesta Senec

Lokálny akčný plán e-mobility pre Mesto Senec

Generel dažďovej kanalizácie v Meste Senec

Adaptačné opatrenia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy

Generel zelene Mesta Senec

Krajinnoekologický plán Mesta Senec

Plán dopravnej obslužnosti mesta Senec

 

Bližšie informácie k územnoplánovacej dokumentácii, územnoplánovacím podkladom, strategickým a súvisiacim dokumentom získate na Mestskom úrade v Senci, útvar stratégie a rozvoja mesta, Mierové námestie č. 8, 903 01 Senec, v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín si odporúčame vopred dohodnúť).