Mestská polícia

Kalinčiakova 1511/19
903 01 Senec


Popis

Mgr. Ľuboš Hlaváč
Náčelník

  • zabezpečuje verejný poriadok v obci, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia
  • spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku obce, majetku občanov, ako aj iného majetku v obci pred poškodením, znížením, stratou alebo jeho zneužitím i s využitím pultu centrálnej ochrany
  • dbá o ochranu životného prostredia v obci
  • dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach
  • vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu
  • ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami, objasňuje priestupky, ak ta ustanovuje zákon
  • oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti mesta
  • plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej zákonom o obecnej polícii

Lokalita

Globálny lokalizačný systém:
N 48.21527580000001 / E 17.39000150000004