Mestský úrad

Mierové námestie 8
90301 Senec


Deň Doobeda Poobede Poznámka
Pondelok 07 - 30 14 - 30
Utorok 07 - 30 14 - 30 len podateľňa
Streda 08 - 30 17 - 00
Štvrtok 07 - 30 14 - 30 len podateľňa
Piatok 07 - 30 13 - 30

Popis

Mestský úrad zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy mesta, odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie mestského zastupiteľstva a mestskej rady, spracúva písomné vyhotovenie všetkých rozhodnutí primátora vydaných v správnom konaní, vykonáva nariadenia, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora.

V utorok a vo štvrtok, nestránkové dni, je podateľňa otvorená od 7:30 do 14:30 h.

Organizačná štruktúra úradu

•    Prednosta
•    Sekretariát
•    Útvar ekonomiky mesta
•    Útvar výstavby a ochrany životného prostredia
•    Útvar sociálnych služieb mesta
•    Útvar stratégie a rozvoja mesta
•    Útvar právny a správy majetku
•    Útvar školstva a športu
•    Útvar všeobecnej a vnútornej správy
•    Útvar verejnej zelene, údržby a čistenia mesta
•    Útvar hlavného kontrolóra
•    Útvar projektového riadenia
•    Tlačový útvar
•    Spoločný obecný (stavebný) úrad
•    Mestská polícia
•    Mestské kultúrne stredisko Senec
•    Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o.
•    Referent VO a legislatívy
•    Referent personalistiky a RĽZ
•    Matrika
•    Referent evidencie obyvateľstva
•    Referent podateľne a evidencie obyvateľstva
•    Referent služieb mesta
•    Informátori

Etický kódex zamestnanca mesta Senec

Predstavuje systém etických princípov a pravidiel uplatňovaných v správaní sa každého zamestnanca mesta Senec. Zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme sú povinní etický kódex ctiť a dodržiavať a tak vytvárať základ budovania a udržovania dôvery a rešpektu verejnosti voči samosprávnemu orgánu mesta ako inštitúcii verejnej správy.

Súbory / prílohy

Lokalita

Globálny lokalizačný systém:
N 48.21436437652636 / E 17.401624640039017