Spoločný školský úrad

Lichnerova 61
903 01 Senec


Deň Hodiny Poznámka
Pondelok 7:30 - 14:30
Utorok 7:30 - 14:30
Streda 7:30 - 16:00
Štvrtok 7:30 - 14:30
Piatok 7:30 - 13:30

Popis

 

S účinnosťou od 1. júla 2004 potvrdil Krajský školský úrad v Bratislave, ako príslušný orgán, mesto Senec ako spoločný školský úrad pre obce: Blatné, Čataj, Hrubý Šúr, Igram, Kráľová pri Senci, Nová Dedinka, Reca, Tureň a Veľký Biel.

Školský úrad v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

  • rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy, ktorej zriaďovateľom je orgán územnej samosprávy,
  • kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania,
  • poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam,
  • zabezpečuje odborné činnosti vo veciach vydávania organizačných pokynov riaditeľom škôl a školských zariadení,
  • zabezpečuje prenos informácií MŠVVaŠ SR, MPC, OÚ – Odboru školstva a ďalších vzdelávacích inštitúcií, týkajúcich sa realizácie výchovno-vzdelávacieho procesu,
  • zabezpečuje vzdelávacie aktivity pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení,
  • poskytuje odbornú a poradenskú činnosť obciam,
  • vykonáva metodicko-konzultačnú činnosť pre riadiacich zamestnancov a ostatných pedagogických zamestnancov,
  • zabezpečuje činnosti spojené so zriaďovateľskou pôsobnosťou obcí a pripravuje podklady,
  • spoločne sa podieľa na organizovaní okresných kôl súťaží a olympiád.

 

Pod spoločný školský úrad Senec patria:

 

Materské školy:

MŠ Blatné

ZŠ s MŠ Čataj

MŠ s VJM Hrubý Šúr

MŠ Igram

MŠ Kráľová pri Senci

MŠ Nová Dedinka

MŠ Reca

MŠ s VJM Tureň

MŠ Veľký Biel

 

Základné školy:

ZŠ Blatné

ZŠ s MŠ Čataj

ZŠ Hrubý Šúr

ZŠ s VJM Hrubý Šúr

ZŠ Igram

ZŠ Kráľová pri Senci

ZŠ Nová Dedinka

ZŠ Reca

ZŠ s VJM Reca

ZŠ Tureň

ZŠ Veľký Biel