Útvar ekonomiky mesta

Mierové námestie 8
903 01 Senec


Popis

Útvar ekonomiky mesta
Mestský úrad Senec
I. poschodie

Ing. Janette Matúšová
vedúca útvaru
Tel: 02/2020 5107

E-mail: janette.matusova@senec.sk

Referát miestnych daní, poplatku za odpad a poplatku za rozvoj

 • Zabezpečuje agendu v oblasti dane z nehnuteľností
 • Zabezpečuje agendu v oblasti  poplatku za odpady
 • zabezpečuje agendu v oblasti ostatných miestnych daní (daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje,)
 • zabezpečuje agendu v oblasti poplatku za rozvoj
 • zabezpečuje agendu v oblasti hazardných hier
 • zabezpečuje agendu v oblasti obchodu, služieb a podnikateľskej činnosti
 • zabezpečuje agendu v oblasti ambulantného predaja

v nasledovnom rozdelení:

Mestský úrad Senec
prízemie (vľavo)

Mgr. Veronika Mókošová - daň z nehnuteľností, poplatok za rozvoj (v abecednom rozsahu: číslica, resp. A – Gui; Szi -T)
Tel.: 02/2020 5109
E-mail: veronika.mokosova@senec.sk

Henrieta Chmúrová - daň z nehnuteľností,  poplatok za rozvoj (v abecednom rozsahu: číslica, resp. Guj – Lež; U -Ž)
Tel.: 02/2020 5109
E-mail: henrieta.chmurova@senec.sk

Bc. Eva Alapiová - daň z nehnuteľností,  poplatok za rozvoj (v abecednom rozsahu: číslica, resp. Li – Sze)

Tel.: 02/2020 5110
E-mail: eva.alapiova@senec.sk

Blanka Šušlová - ostatné miestne dane, ambulantný predaj, agenda obchodu, služieb a podnikateľskej činnosti, hazardných hier
Tel.: 02/2020 5110
E-mail: blanka.suslova@senec.sk

Beáta Horváthová (komunálny odpad)
Tel.: 02/2020 5125
E-mail: beata.horvathova@senec.sk

Ing. Jarmila Valčová (komunálny odpad)
Tel.: 02/2020 5106
E-mail: jarmila.valcova@senec.sk

Mgr. Gabriela Šimová (komunálny odpad)
Tel.: 02/2020 5125
E-mail: gabriela.simova@senec.sk

Referát účtovníctva a fakturácie a pokladne

Mgr. Nora Csukaová
Tel.: 02/2020 5112
E-mail:nora.csukaova@senec.sk

Ing. Edita Poizlová
Tel.: 02/2020 5514
E-mail: edita.poizlova@senec.sk

Ing. Jana Janštová
Tel.: 02/2020 5511
E-mail: jana.janstova@senec.sk

Martina Matúšová
Tel.: 02/2020 5148
E-mail: martina.matusova@senec.sk

Silvia Bartošová
Tel.: 02/2020 5113
E-mail: silvia.bartosova@senec.sk

Sandra Horváthová
Tel.: 02/2020 5112
E-mail: sandra.horvathova@senec.sk

Pokladňa

Adriana Szalayová
Tel.: 02/2020 5108
E-mail: adriana.szalayova@senec.sk

 • Zabezpečuje komplexnú agendu v oblasti účtovníctva mesta
 • Zabezpečuje agendu v oblasti rozpočtovania a metodického usmerňovania na úseku ekonomiky škôl
 • Zabezpečuje vedenie pokladne mesta

Referát miezd a personalistiky a miezd

Gabriela Kollátová
Tel.: 02/2020 5111
E-mail: gabriela.kollatova@senec.sk

Eva Mikulášková
Tel.: 02/2020 5111
E-mail: eva.mikulaskova@senec.sk

 • Zabezpečuje komplexnú agendu v miezd
 • Zabezpečuje agendu v oblasti personalistiky terénnej opatrovateľskej služb

 

Lokalita

Globálny lokalizačný systém:
N 48.2199234 / E 17.397296200000028