Útvar projektového riadeniaPopis

Zoznam projektových zámerov mesta spolufinancovaných z externých zdrojov

 

Projekty financované z prostriedkov EU 

Projekty financované z prostriedkov BSK 

 

Projekty financované zo štátneho rozpočtu a iné dotácie

 

 

Mestský úrad Senec

Lichnerova 93 (bývalá budova OTP banky)

903 01 Senec

 

Mgr. Angelika Matlohová

vedúca útvaru projektového riadenia

Tel: +421 2 20205134

Mob.:  +421 910 990 976

E-mail: matlohovaa@senec.sk

 

Mgr. Jana Babiaková

projektový manažér

Tel: +421 2 20205164

E-mail: babiakovaj@senec.sk

 

Ing. Lenka Nižnanská

projektový manažér

Tel: +421 2 20205155

E-mail: niznanskal@senec.sk

 

Ing. Arch. Katarína Szabová

referent prípravy projektov

Tel: +421 2 20205164

E-mail: szabovak@senec.sk

 

Mgr. Alexandra Hajduová

projektový manažér

Tel: +421 2 20205164

E-mail: hajduovaa@senec.sk

 

Ing. Katarína Krišteková

projektový manažér

Tel: +421 2 20205155

E-mail: kristekovak@senec.sk

 

Útvar projektového riadenia MsÚ Senec:

 

 • monitoruje všetky zdroje finančnej alebo inej podpory;
 • vypracováva projekty na získanie nenávratných finančných príspevkov z fondov Európskej únie a z iných zdrojov (štátne prostriedky alebo zdroje rôznych nadácií a iných fondov);
 • implementuje a koordinuje schválené projekty;
 • vypracováva a zasiela monitorovacie správy, žiadosti o platbu a iné požadované dokumenty vyplývajúce zo zmlúv o poskytnutí NFP, zmlúv o poskytnutí dotácie
 • v spolupráci s útvarom  ekonomiky mesta zabezpečuje platobné procesy a finančnú kontrolu projektov podporených zo štrukturálnych fondov EÚ;
 • zodpovedá za pravidelný monitoring a zabezpečenie publicity projektov podporených zo štrukturálnych fondov EÚ;
 • spolupracuje na príprave stratégie rozvoja mesta a zabezpečuje efektívne plnenie strategických cieľov / plánov prostredníctvom relevantných projektov;
 • spolupracuje s orgánmi a organizáciami pri príprave strategických materiálov a pri realizácii rozvojových programov a projektov;
 • pripravuje aktualizáciu a vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Senec;
 • participuje na žiadostiach doručených na mesto o vyjadrenie sa k strategickým dokumentom (PHSR);
 • organizuje, koordinuje a kontroluje plnenie úloh vyplývajúcich z PHSR;