Útvar školstva a športu

Lichnerova 61
903 01 Senec


Deň Hodiny Poznámka
Pondelok 07:30 - 14:30
Utorok 07:30 - 14:30
Streda 07:30 - 16:00
Štvrtok 07:30 - 14:30
Piatok 07:30 - 13:30

Popis

Korešpondenčná adresa:

Mestský úrad Senec

Útvar školstva a športu

Mierové nám. 8

903 01  Senec

 

JUDr. Mgr. Jana Glodžákova

vedúca útvaru školstva a športu

Tel.: 02/2020 5515

e-mail: glodzakovaj@senec.sk 

 

PaedDr. Ľudmila Ďurďovičová

referent pre metodiku riadenia škôl a školských zariadení

Tel.: 02/2020 5517

e-mail: durdovicoval@senec.sk

 

Mgr. Erika Vereská

Projektová manažérka

Tel.: 02/2020 5516

e-mail: vereskae@senec.sk

 

Mgr. Monika Mihaľová

referent pre metodiku riadenia škôl a školských zariadení

Tel.:02/2020 5509

e-mail: mihalovam@senec.sk

 

Chvosteková Kristína

referent 

Tel.:02/2020 5516

e-mail: chvostekovak@senec.sk

 

Mgr. Gabriela Rebrošová

referent športu a dotácií mesta

Tel.: 02/2020 5510

e-mail: rebrosovag@senec.sk

 

Zita Danter  

referent

Tel: 02/2020 5512

e-mail: danterz@senec.sk 

 

Ľubica Kapounová

účtovník 

Tel: 02/2020 5513

e-mail: kapounoval@senec.sk

 

Jarmila Katónová                                                                     

účtovník                                                                                      

Tel: 02/2020 5513                                                                      

e-mail: katonaovaj@senec.sk                                                   

 

Zlatica Mrvová                                                                         

PaM MŠ                                                                                 

Tel: 02/2020 5505                                                                      

e-mail: zlatica.mrvova@senec.sk                                               

 

Mgr. Eva Slašťanová

PaM MŠ

Tel: 02/2020 5505

 e-mail: eva.slastanova@senec.sk

 

Branislav Rikk, Ján Szalay  - údržbári

 

 

Útvar školstva a športu MsÚ Senec:

  • zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva a ďalšiu administratívno - správnu činnosť v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva: rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy, ktorej je mesto Senec zriaďovateľom
  • kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly, ktorá je v pôsobnosti Štátnej školskej inšpekcie
  • vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl, ktorých je zriaďovateľom, a to najmä organizačné pokyny na príslušný školský rok
  • poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec
  • vykonáva prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom o správnom konaní

 

Od 01.01.2022 prešla správa školskej jedálne na Kysuckej ulici 14 pod mesto Senec.

V súvislosti s týmto prechodom bude mesto Senec zabezpečovať stravovanie žiakov a zamestnancov všetkých dotknutých subjektov nasledovne:

  1. Školská jedáleň začína pripravovať stravu od 10.01.2022.
  2. Dodatky k zmluvám o zabezpečovaní stravy budú s dotknutými subjektami podpísané v najbližších dňoch, pričom poplatky za režijné náklady a stravná jednotka zostáva nezmenená (VZN č. 11/2021 - viď príloha).
  3. Mení sa spôsob vyberania poplatkov od stravníkov -  mesto Senec nebude zabezpečovať vyberanie poplatkov od stravníkov dotknutých subjektov tak, ako to robila od septembra 2021 SOŠ. Každý subjekt si bude poplatky vyberať od vlastných stravníkov, na účet, ktorý oznámi stravníkom a v termínoch, ktoré si určí. Mesto Senec na mesačnej báze dotknutým subjektom bude fakturovať sumu za odobratý počet jedál. Uvedené je potrebné prostredníctvom EDU PAGE oznámiť zákonným zástupcom stravníkov, mesto Senec tento spôsob vyberania poplatkov zasa uvedenie v dodatkku k zmluve o zabezpečovaní stravy.
  4. Kontaktné údaje na vedúcu školskej jedálne pre potreby prihlasovania a odhlasovania stravy sú nasledovne:

t.č. 02/45924954; sjkysucka@senec.sk 

 

Lokalita

Globálny lokalizačný systém:
N 48.21824262301468 / E 17.404172738603165