Útvar školstva a športu

Lichnerova 61
90301 Senec


Deň Hodiny Poznámka
Pondelok 7:30 - 14:30
Utorok nestránkový deň
Streda 8:30 - 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7:30 - 13:30

Popis

Lichnerova 61, 903 01 Senec
Tel.: 02/20 205 502
Fax.: 02/4592 3561

E-mail: skolysenec@senec.sk

Mgr. Anton Kubliniak
Mgr. Alžbeta Vinczeová

  • Mesto Senec ako školský úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva a ďalšiu administratívno - správnu činnosť v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Školský úrad v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva: rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy, ktorej je Mesto Senec zriaďovateľom
  • kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly, ktorá je v pôsobnosti Štátnej školskej inšpekcie
  • vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl, ktorých je zriaďovateľom, a to najmä organizačné pokyny na príslušný školský rok
  • poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Senec
  • Školskému úradu v Senci odborne zabezpečujú činnosť zamestnanci, ktorí spĺňajú požiadavku odbornej a pedagogickej spôsobilosti pre niektorý druh alebo typ školy a požiadavku minimálne piatich rokov pedagogickej praxe
  • Školský úrad v Senci vykonáva prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom o správnom konaní

Lokalita

Globálny lokalizačný systém:
N 48.21824262301468 / E 17.404172738603165