Útvar školstva a športu

Lichnerova 61
903 01 Senec


Deň Hodiny Poznámka
Pondelok 07:30 - 14:30
Utorok 07:30 - 14:30
Streda 07:30 - 16:00
Štvrtok 07:30 - 14:30
Piatok 07:30 - 13:30

Popis

Korešpondenčná adresa:

Mestský úrad Senec

Útvar školstva a športu

Mierové nám. 8

903 01  Senec

 

Mgr. Mária Chorváthová

vedúca útvaru

Tel.: 02/2020 5515

        0904 271 245

e-mail: chorvathovam@senec.sk

 

Mgr. Anton Kubliniak

zástupca vedúcej útvaru

metodik spoločného školského úradu

Tel.: 02/2020 5502

e-mail: kubliniaka@senec.sk

 

Mgr. Erika Vereská

Projektová manažérka

Tel.: 02/2020 5516

e-mail: vereskae@senec.sk

 

JUDr. Mgr. Jana Glodžákova

referent pre metodiku riadenia škôl a školských zariadení

Tel.: 02/2020 5517

e-mail: glodzakovaj@senec.sk 

 

Mgr. Monika Mihaľová

referent 

Tel.:02/2020 5509

e-mail: mihalovam@senec.sk

 

Mgr. Gabriela Rebrošová

referent športu a dotácií mesta

Tel.: 02/2020 5510

e-mail: rebrosovag@senec.sk

 

Zita Danter  

referent

Tel: 02/2020 5512

e-mail: danterz@senec.sk 

 

Gyöngyike Kovacsová

účtovník 

Tel: 02/2020 5513

e-mail: kovacsovag@senec.sk

 

Jarmila Katónová                                                                     

účtovník                                                                                      

Tel: 02/2020 5513                                                                      

e-mail: katonaovaj@senec.sk                                                   

 

Zlatica Mrvová                                                                         

PaM MŠ                                                                                 

Tel: 02/2020 5505                                                                      

e-mail: zlatica.mrvova@senec.sk                                               

 

Mgr. Eva Slašťanová

PaM MŠ

Tel: 02/2020 5505

 e-mail: eva.slastanova@senec.sk

 

Branislav Rikk, Ján Szalay  - údržbári

 

 

Útvar školstva a športu MsÚ Senec:

  • zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva a ďalšiu administratívno - správnu činnosť v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva: rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy, ktorej je mesto Senec zriaďovateľom
  • kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly, ktorá je v pôsobnosti Štátnej školskej inšpekcie
  • vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl, ktorých je zriaďovateľom, a to najmä organizačné pokyny na príslušný školský rok
  • poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec
  • vykonáva prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom o správnom konaní

Lokalita

Globálny lokalizačný systém:
N 48.21824262301468 / E 17.404172738603165