Útvar sociálnych služieb mesta

Pribinova 15
90301 Senec


Popis

Mestský úrad Senec                                                                                                                     ŽIADOSTI
pracovisko Pribinova 15, Senec
                                                                                                                                                                       EON

Mgr. Gabriela Lócziová
vedúca  útvaru sociálnych služieb mesta                                                                                   FPP

Tel: 02/2020 5121
Mobil: 0911 187 178
E-mail: locziovag@senec.sk

Útvar sociálnych služieb mesta:

riadi a koordinuje činnosť referátu sociálnoprávnej kurately detí, referátu sociálnych vecí a klubu dôchodcov, referátu terénnej opatrovateľskej služby, Zariadenia opatrovateľskej služby a Strediska sociálnych služieb. Poskytuje sociálne poradenstvo pre deti a dospelých. Zabezpečuje a organizuje terénnu sociálnu prácu. Poskytuje občanom mesta Senec jednorazovú finančnú výpomoc. Poskytuje a zabezpečuje stravovanie dôchodcov. Vedie agendu súvisiacu s poskytovaním dotácie pre deti rodín v hmotnej núdzi. Vypracúva komunitný plán sociálnych služieb. Pripravuje materiály do zastupiteľstva. Spolupracuje s obcami, VÚC, orgánmi štátnej správy, a ďalšími fyzickými a právnickými osobami pôsobiacimi v oblasti sociálnej pomoci a oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Vybavuje žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári, o posúdenie odkázanosti na opatrovateľskú službu a o odkázanosti na prepravnú službu. Vykonáva opatrenia v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Referát sociálnych vecí a klubu dôchodcov

Mgr. Zuzana Briestenská
Tel: 02/2020 5122

E-mail: briestenskaz@senec.sk

Vybavuje žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári a žiadosti o posúdenie odkázanosti na opatrovateľskú službu. Vybavuje žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári a poskytovanie odľahčovacej služby. Vybavuje žiadosti o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci. Vybavuje žiadosti o poskytovanie spoločného stravovania v jedálni a poskytovanie stravovania aj prostredníctvom donášky stravy do domácnosti. Koordinuje činnosť Zariadenia opatrovateľskej služby a Denného centra – klubu dôchodcov.

Referát sociálnoprávnej kurately detí

Mgr. Erika Fülöp
Tel: 02/2020 5122
E-mail: fulope@senec.sk

Zabezpečuje aplikáciu zákona o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR na stravu a školské pomôcky pre deti rodín, ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi alebo ktorých príjem je najviac vo výške životného minima podľa osobitného predpisu. Vykonáva opatrenia zamerané na predchádzanie prehlbovania a opakovania porúch psychického, fyzického a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb. Poskytuje súčinnosť štátnym orgánom pri zisťovaní rodinných pomerov, bytových pomerov, sociálnych pomerov detí a plnoletých fyzických osôb a ich rodiny na účely vykonávania opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Referát terénnej opatrovateľskej služby

Bc. Monika Baničová
Tel: 02/2020 5145
E-mail: banicovam@senec.sk

 

Opatrovateľská služba
Vybavuje žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovanie sociálnej služby – opatrovateľskej služby. Zabezpečuje poskytovanie opatrovateľskej služby občanom mesta Senec v ich domácnosti v pracovný deň v čase od 7,00 – 17,00 hod. Koordinuje prácu opatrovateliek.

Opatrovateľská služba je poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách.

Prepravná služba
Vybavuje žiadosti o poskytovanie prepravnej služby, vykonáva dispečing prepravnej služby a vypracováva harmonogram jázd. Prijíma objednávky na prepravu osobne alebo telefonicky najmenej 24 hod. vopred. Prepravná služba sa poskytuje v pracovných dňoch, obvykle v čase 7,00 – 15,00 hod.

Prepravná služba je sociálna služba, poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.

Vedie evidenciu žiadateľov o nájomný sociálny byt.

Kritériá prideľovania sociálnych bytov: - žiadateľ ( a rodinní príslušníci) nesmie byť vlastníkom nehnuteľnosti, - žiadateľ musí mať zabezpečený príjem – zdokladovanie príjmu žiadateľa a ostatných členov rodiny, - uprednostniť rodinu s dieťaťom alebo s deťmi, 1 rodič s dieťaťom alebo s deťmi.

Stredisko sociálnych služieb

Hviezdoslavova ulica 55, Senec

Melinda Ravaszová
Tel: 02/4592 3125
E-mail: ravaszovam@senec.sk

V jedálni sa poskytuje stravovanie fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek. Jedáleň môže poskytovať stravovanie aj prostredníctvom donášky stravy do domácnosti fyzickej osoby. V jedálni s kapacitou 300 obedov sa poskytuje spoločné stravovanie pre občanov mesta Senec v pracovné dni.

Zariadenie opatrovateľskej služby

Hviezdoslavova ulica 55, Senec

Helena Ballánová
Tel: 02/4592 2591

V zariadení opatrovateľskej služby s kapacitou 10 miest, sa poskytuje sociálna služba na určitý čas  plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva a utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí.

Denné centrum - klub dôchodcov

Hviezdoslavova 55, Senec

Anna Ruhigová

V dennom centre – klube dôchodcov sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek. V dennom centre – klube dôchodcov sa poskytuje sociálne poradenstvo a zabezpečuje záujmová činnosť. Denné centrum – klub dôchodcov je v prevádzke v pracovné dni (pondelok – streda) od 14,00 – 17,00 hod.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Senec na obdobie rokov 2016-2019 v znení Dodatku č.1 zo dňa 26.6.2018   

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Senec na obdobie rokov 2020-2025

Kritériá pre posudzovanie súladu žiadostí s Komunitným plánom 

KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB MESTA SENEC NA OBDOBIE ROKOV 2020-2025 V ZNENÍ DODATKU Č.1 ZO DŇA 29.6.2021 

Krízový plán 

 

Výška FPP pre zariadenia v roku 2023 

Lokalita

Globálny lokalizačný systém:
N 48.216973735991516 / E 17.397258003762772