Útvar stratégie a rozvoja mesta

Mierové nám. 8
90301 Senec


Popis

Územný plán Mesta Senec, strategické a súvisiace dokumenty

 

Mestský úrad Senec
II. poschodie

Ing. Boris Tušer
vedúci útvaru stratégie a rozvoja mesta
Tel: 02/2020 5140
E-mail: tuserb@senec.sk

Ing. Oľga Kaiserová
referent územného plánovania a rozvoja mesta
Tel: 02/2020 5140
E-mail: kaiserovao@senec.sk

Na úseku územného plánovania a urbanizmu

Vykonáva najmä nasledovné činnosti

 • obstaráva, spracúva územnoplánovacie podklady (ÚPP) a územnoplánovaciu dokumentáciu (ÚPD) mesta a zón podľa stavebného zákona;
 • predkladá ÚPD mesta a zón a ich aktualizácie na schválenie MsZ;
 • sleduje aktuálnosť ÚPD a jej súlad s ÚPD vyšších stupňov, pravidelné zabezpečenie aktualizácie ÚPD v zmysle stavebného zákona;
 • predkladá návrh na schvaľovanie zmien a doplnkov ÚPD na rozhodovanie o úprave smernej časti ÚPD a na prerokovanie územnoplánovacích podkladov;
 • kontroluje dodržiavanie záväzných častí ÚPD vyhlásených príslušným VZN a obhajuje dôležité miestne záujmy v územnom a stavebnom konaní;
 • posudzuje dodržanie regulatívov a funkčného využitia územia;
 • posudzuje zohľadnenie širších urbanistických vzťahov;
 • posudzuje kvalitu urbanistického a architektonického riešenia stavieb;
 • posudzuje vplyv stavby na životné prostredie a trvalo udržateľný rozvoj mesta;
 • posudzuje súlad jednotlivých investičných zámerov so záujmami mesta;
 • pripravuje stanoviská a opatrenia za mesto k zámerom podliehajúcim posudzovaniu vplyvov na ŽP (EIA);
 • poskytuje územno-plánovacie informácie a podklady o rozvoji územia mesta;
 • koordinuje územný rozvoj mesta so samosprávnym krajom, obcami v záujmovom území mesta, orgánmi štátnej správy, rezortnými organizáciami, fyzickými a právnickými osobami;
 • zodpovedá za prípravu, schvaľovanie a aktualizáciu koncepcií, územno-technických a organizačných opatrení na zlepšenie životného prostredia, dosiahnutie ekologickej stability a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja mesta, ochrany kultúrnych a prírodných hodnôt územia;
 • zodpovedá za vecnú a časovú koordináciu výstavby a iných činností ovplyvňujúcich rozvoj územia mesta,
 • vydáva stanoviská za mesto Senec k investičným zámerom a projektom pre územné a stavebné konanie;
 • zodpovedá za riešenie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia ako komplexný proces vzájomného zosúlaďovania hospodárskych požiadaviek a iných činností človeka v životnom prostredí;

Súbory / prílohy

Lokalita

Globálny lokalizačný systém:
N 48.21981885858757 / E 17.397252639344742