Útvar všeobecnej a vnútornej správy

Mierové nám. 8
90301 Senec


Popis

Renáta Halahijová

Vedúca útvaru všeobecnej a vnútornej správy

Mestský úrad Senec prízemie (vľavo)
Tel: 02/2020 5130
E-mail: halahijovar@senec.sk

  • samostatná účtovnícka práca v útvare evidencie zásob a majetku
  • komplexne zabezpečuje činnosti registratúrneho strediska na úseku správy registratúry zamestnávateľa v zmysle platného Registratúrneho poriadku – príjem spisových dokumentov do Registratúrneho strediska mesta Senec, zabezpečuje vyraďovací a skartačný proces písomností z registratúrneho strediska a odsun spisov do pobočky Štátneho archívu v Modre,
  • zabezpečuje a vykonáva všetky úkony súvisiace s obstaraním tovarov a služieb bežne dostupných

 

Ing. Michal Mrnka

Referent vnútornej správy a civilnej obrany

Mestský úrad Senec prízemie (vľavo)
Tel: 02/2020 5150
E-mail: mrnka@senec.sk

  • zabezpečenie administratívnej činnosti na úseku autodopravy
  • komplexné bilancovanie dodávok, nákupu a merania spotreby energie (elektrina, teplo, plyn) a vody, kontrola ich racionálneho využívania
  • zabezpečuje správu a údržbu budov vo vlastníctve mesta
  • zabezpečuje plnenie úloh civilnej ochrany v súlade s platnou právnou úpravou

 

Informátor na Mestskom úrade v Senci

Ladislav Juhász

Mária Valentová

Peter Koleno

Mestský úrad Senec prízemie (vpravo)
Tel: 02/2020 5115
E-mail: informator@senec.sk

Informovanie občanov, prípadne právnických osôb alebo fyzických osôb o príslušnosti vnútorných útvarov alebo konkrétnych zamestnancov na vybavovanie ich podnetov, dopytov alebo sťažností

Lokalita

Globálny lokalizačný systém:
N 48.21986889701734 / E 17.39733310561519