Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania – informácia

     Stavebník DONAUCHEM s.r.o., Stavbárska 6109/2, Senec, 903 01, v zastúpení RKL NITRA s.r.o., Pod briežkom 737/5, Nitra, 949 11, podal dňa 29.03.2023 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu 'Osadenie typového skladového stanu', na pozemku parc. č. 4579/98, katastrálne územie Senec. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. Podaním žiadosti bolo v zmysle §18 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a §58 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebného poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov začaté stavebné konanie. Nakoľko sa navrhovanou stavbou povoľujú stavby umiestňované v uzavretých priestoroch existujúcich stavieb podľa §39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona, pri ktorých sa nemení vonkajšie pôdorysné ohraničenie a výškové usporiadanie priestoru (§139b ods. 5 písm. b) stavebného zákona), sa územné rozhodnutie o umiestnení vyššie citovanej stavby nevyžaduje.


 

5. 4. 2023 15:07

 

Súbory / prílohy