Verejná vyhláška

    Senec,  02.10.2020

 

Verejná vyhláška

 

 

Vec: Výzva vlastníkov žúmp na preukázanie zneškodňovania odpadových vôd

 

Mesto Senec, ako orgán štátnej vodnej správy, v súlade s ustanovením zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ( vodný zákon ) a § 18 ods. 3 a § 26 ods. 1  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov Vás vyzýva verejnou vyhláškou  o predloženie  dokladov o zneškodňovaní odpadových vôd zo žumpy, na základe žiadosti o poskytnutie údajov Okresného úradu Senec, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej vodne správy , číslo OU-SC- OSZP-2020/015401-002 zo dňa 27.08.2020, doručenej na Mesto Senec dňa 21.09.2020.

Vyzývame všetkých vlastníkov žúmp,

ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Senec, aby do 30 dní od zverejnenia tejto verejnej vyhlášky preukázali riadne zneškodňovanie odpadových vôd zo žumpy a to predložením originálov alebo kópií  dokladov o takomto odvoze za obdobie od 15.03.2018 do 15.09.2020 podľa §80e ods.4 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ( vodný zákon ).

Odôvodnenie

Podľa § 36 ods. 4 zákona zák.č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene a zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon): ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd a na výzvu obce predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky.

Podľa § 77 ods. 2c) Zákona č. 364/2004 Z.z.: Nepreukázanie zneškodňovania odpadových vôd zo žumpy na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy sa považuje za priestupok, za ktorý je možné uložiť pokutu do 165 Euro.

V nadväznosti na výzvu pre vlastníkov  žúmp by mal riadny doklad o odvoze odpadových vôd by mal obsahovať:

  • meno, priezvisko a adresu, komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný,
  • dátum odvoz,
  • miesto žumpy
  • množstvo vyvezených odpadových vôd
  • adresu čistiarne odpadových vôd.

Upozorňuje vlastníkov žúmp, že na základe žiadosti o poskytnutie údajov Okresného úradu Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie  Mesto Senec predloží svojmu nadriadenému orgánu zoznam vlastníkov žúmp, ktorí si vyššie uvedenú povinnosť nesplnia.

 

                                                                       K a r o l   C z é r e

                                                                                                                                    vedúci útvaru výstavby a ochrany ŽP

 

 

 

 

 

 

 

Rozdeľovník

Doručí sa verejnou vyhláškou:

  1. Mesto Senec, Mierové námestie 8, 903 01 Senec
  2. Všetci vlastníci nehnuteľností v k.ú. Senec, v ktorí odvádzajú odpadové vody do žúmp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

Tento dokument má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 Správneho poriadku a musí byť riadne vyvesený po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Posledný deň tejto lehoty  je dňom doručenia.

 

 

Vyvesený dňa :                                                                                 Zvesené dňa:

 

 

 

 

 

..................................................................................................................................................     Odtlačok úradnej pečiatky a podpis verejnej osoby vyhlášku zvesiť

_______________________________________________________________________________

Informácia pre vlastníkov žúmp

Mesto Senec Vás informuje o výzve zverejnenej verejnou vyhláškou na úradnej tabuli Mesta Senec.

Vlastníci žúmp umiestnených v katastrálnom území Senec sú povinný preukázať doklady  o odvoze zneškodňovania odpadových vôd zo žumpy podľa § 36 ods. 4 zákona zák.č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene a zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon): ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd a na výzvu obce predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky.

Doklady Vás žiadame predložiť osobne počas stránkových hodín v podateľni Mesta Senec alebo poštou na adresu: Mesto Senec, Mierové námestie 8, 903 01 Senec.

2. 10. 2020 11:21