Všeobecne záväzné nariadenia

 

Názov Súbor Stav Dátum platnosti
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 6/2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č.1/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v znení Dodatkov č.1- č.4
vzn_o_pravidlach_casu_predaja.pdf stiahnuť platné 20. 7. 2023
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 5/2023
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 5/2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 3/2020 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady, spôsobe platenia úhrady za sociálne služby a finančná podpora neverejného poskytovateľa sociálnej služby poskytujúceho sociálnu službu vo verejnom záujme poskytované Mestom Senec v znení Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. 6/2022
vzn_52023_na_zverejnenie_.pdf stiahnuť platné 1. 6. 2023
VZN č. 3/2023 o hospodárení s majetkom mesta
vzn_3_o_hospodareni_s_majetkom_mesta.docx stiahnuť platné 2. 3. 2023
VZN č. 2/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach
vzn___2_2023_o_urceni_vysky_prispevku_na_ciastocnu_uhradu_nakladov_v_skolach.docx stiahnuť platné 1. 3. 2023
VZN č. 1/2023 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2023
vzn_1_2023_o_urceni_vysky_fin._prostriedkov_na_rok_20231.docx stiahnuť platné 1. 3. 2023
VZN č. 14/2022 o dodržiavaní verejného poriadku a čistoty
vzn_14_2022_o_dodrziavani_verejneho_poriadku.pdf stiahnuť platné 29. 1. 2023
VZN č. 13/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
vzn_13_2022_o_nakladani_s_ko.pdf stiahnuť platné 1. 1. 2023
VZN č. 12/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady
vzn_12_22.pdf stiahnuť platné 1. 1. 2023
VZN č. 8/2022 ktorým sa určujú výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec.
vzn_8_2022_ciastocne_uhrady_nakladov_do_skol.docx stiahnuť platné 5. 10. 2022
Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2022 mesta Senec o určení názvov ulíc v meste Senec
vzn_9_2022_o_nazve_ulic.docx stiahnuť platné 5. 10. 2022
Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2022
vzn__dotacie_do_skol__2022_novy_koeficient_material_do_msz_september_2022.docx stiahnuť platné 1. 10. 2022
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 3/2020 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady, spôsobe platenia úhrady za sociálne služby a finančná podpora neverejného poskytovateľa sociálnej služby poskytujúceho sociálnu službu vo verejnom záujme poskytované Mestom Senec
vzn_6_20226.pdf stiahnuť platné 1. 8. 2022
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2022, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2022
vzn__dotacie_do_skol__2022_dofinancovanie_final_schvaene_msz.pdf stiahnuť platné 18. 7. 2022
VZN č. 10/2022 o vylepovaní volebných plagátov
vzn_c._10_o_vylepovani_volebnych_plagatov.docx stiahnuť platné 14. 7. 2022
Všeobecne záväzné nariadenie č. /2022, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2022 na pripomienkovanie:
vzn__dotacie_do_skol__2022_dofinancovanie_na_pripomienkovanie_jun_2022.pdf stiahnuť platné 10. 6. 2022
VZN č. 4/2022 o verejnom poriadku
vzn_o_verejnom_poriadku_4_2022.docx stiahnuť platné 3. 6. 2022
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022, ktorým sa určujú školské obvody pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Senec a spoločné školské obvody pre obce, s ktorými má Mesto Senec uzatvorenú dohodu.
vzn_sk._obvody_2022_platne_od_26.04.2022.pdf stiahnuť platné 26. 4. 2022
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022, o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Senec
vzn_spadova_ms_2022_platne_od_26_04_20221.pdf stiahnuť platné 26. 4. 2022
VZN č. 03/2022 ktorým sa určujú školské obvody pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Senec a spoločné školské obvody pre obce, s ktorými má Mesto Senec uzatvorenú dohodu
platné 31. 3. 2022
VZN č. 01/2022 o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Senec
platné 31. 3. 2022