Všeobecne záväzné nariadenia

 

Názov Súbor Stav Dátum platnosti
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2024 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.
vzn_zapis_dietata_do_zs_vyhlasit.pdf stiahnuť platné 20. 5. 2024
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. xx/2024 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.
vzn_zapis_dietata_do_zs.pdf stiahnuť platné 5. 4. 2024
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 1/2024, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 6/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Senec
vzn_1_2024_ktorym_sa_rusi_vzn_6_2016_o_pouzivani_pyrotechnickych_vyrobkov_na_uzemi_mesta_senec.pdf stiahnuť platné 1. 4. 2024
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec č. 2/2024, ktorým mesto Senec schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Senec
vzn_2_2024_prevadzkovy_poriadok_pohrebisk.pdf stiahnuť platné 1. 4. 2024
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 3/2024, o určení názvov ulíc v meste Senec
vzn_3_2024_o_urceni_nazvov_ulic_v_meste_senec.pdf stiahnuť platné 1. 4. 2024
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 4/2024, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec č. 9/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
vzn_4_2024_ktorym_sa_meni_a_doplna_vzn_9_2023_o_miestnych_daniach_a_miestnom_poplatku_za_ko_a_dso1.pdf stiahnuť platné 15. 3. 2024
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 15/2023, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 4/2017 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia Mesta Senec zo dňa 26.10.2017
vzn_15_2023_ktorym_sa_rusi_vzn_4_2017_o_poplatkoch_za_znecistovanie_ovzdusia_malymi_zdrojmi_znecistovania_ovzdusia.pdf stiahnuť platné 1. 1. 2024
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec č. 08/2023, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec č. 13/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území mesta Senec v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Senec č. 07/2023
vzn_82023_ok.pdf stiahnuť platné 1. 1. 2024
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec č. 08/2023, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec č. 13/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území mesta Senec v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Senec č. 07/2023
vzn_08_2023_o_nakladani_s_komunalnymi_odpadmi_na_uzemi_mesta_senec.pdf stiahnuť platné 1. 1. 2024
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec č. 9/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
vzn_9_2023_dane1.pdf stiahnuť platné 1. 1. 2024
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 12/2023, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 13/2019 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na území mesta Senec
vzn_12_2023_ktorym_sa_meni_vzn_c.13_2019_o_poplatku_za_rozvoj.pdf stiahnuť platné 1. 1. 2024
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec č. 14/2023, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec č. 5/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch mesta Senec v znení neskorších nariadení
vzn_142023_ktorym_sa_meni_vzn_c._5_2016_final_uradna_tabula.pdf stiahnuť platné 20. 11. 2023
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec č. 13/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Senec
vzn_c.132023_final.pdf stiahnuť platné 17. 11. 2023
Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2023, ktorým sa určujú školské obvody pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Senec a spoločné školské obvody pre obce, s ktorým má Mesto Senec uzatvorenú dohodu
vzn112023_schvalene_msz.pdf stiahnuť platné 17. 11. 2023
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 10/2023, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta zo dňa 21.05.2009 v znení neskorších dodatkov naposledy v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Senec č. 3/2023
Prerokovaná a schválena na MsZ 31.10.2023
vzn_102023_o_zruseni_vzn_zasady_nakladania_s_majetkom.pdf stiahnuť platné 1. 11. 2023
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 6/2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č.1/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v znení Dodatkov č.1- č.4
vzn_o_pravidlach_casu_predaja.pdf stiahnuť platné 20. 7. 2023
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 5/2023
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 5/2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 3/2020 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady, spôsobe platenia úhrady za sociálne služby a finančná podpora neverejného poskytovateľa sociálnej služby poskytujúceho sociálnu službu vo verejnom záujme poskytované Mestom Senec v znení Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. 6/2022
vzn_52023_na_zverejnenie_.pdf stiahnuť platné 1. 6. 2023
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2023, o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2023.
vzn_financne_prostridky_april_2023_ucinnost_od_05_05_20231.pdf stiahnuť platné 5. 5. 2023
VZN č. 3/2023 o hospodárení s majetkom mesta
vzn_3_o_hospodareni_s_majetkom_mesta.docx stiahnuť platné 2. 3. 2023
VZN č. 2/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach
vzn___2_2023_o_urceni_vysky_prispevku_na_ciastocnu_uhradu_nakladov_v_skolach.docx stiahnuť platné 1. 3. 2023