Všeobecne záväzné nariadenia


Názov Súbor Stav
VZN č.8/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
vzn_8_2018_o_miestnych_daniach_a_poplatku_za_ko1.pdf stiahnuť platné
VZN č. 9/2004 ktorým sa mení a dopĺňa VZN ONV Bratislava-vidiek z októbra 1998 a Uznesenie MsZ č. 24/93 zo dňa 17.06.1993.
vzn_9_20041.pdf stiahnuť platné
VZN č. 8/2017, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v základných, základných umeleckých a materských školách
vzn_uhrady_prispevkov_8_20171.pdf stiahnuť platné
VZN č. 7/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Senec
vzn_c_7_2018_o_nakladani_s_ko_a_dso1.pdf stiahnuť platné
VZN č. 7/2016 o určení názvov ulíc v meste Senec
vzn_122016_ulicamarhulova1.pdf stiahnuť platné
VZN č. 7/2007 o určení názvov ulíc v meste Senec
vzn_7_2007_ulice1.pdf stiahnuť platné
VZN č. 6/2018 o zriadení Základnej školy, Kysucká 14, Senec a Školského klubu detí, Kysucká 14, Senec, ako súčasť Základnej školy, Kysucká 14, Senec
vzn_c_6_2018_o_zriadeni_zakladnej_skoly_kysucka1.pdf stiahnuť platné
VZN č. 6/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Senec
vzn_62016_pyrotechnika1.pdf stiahnuť platné
VZN č. 6/2012 o určení názvov ulíc v meste Senec
vzn_ulice_201211281.pdf stiahnuť platné
VZN č. 6/2011 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované Mestom Senec v znení dodatkov č. 1 až 4
vzn_o_socialnych_sluzbach_v_zneni_dodatku_c_1_c_2_c_3_a_c_4.pdf stiahnuť platné
VZN č. 6/2010 o určení názvov ulíc v meste Senec
vzn_ulice_2010121.pdf stiahnuť platné
VZN č. 5/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území Mesta Senec
vzn_c_5_2018_o_urceni_vysky_dotacie_na_prevadzku_a_mzdy1.pdf stiahnuť platné
VZN č. 5/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch mesta Senec
vzn_52016_o_docasnom_parkovani_na_vymedzenom_uzemi_mesta_senec1.pdf stiahnuť platné
VZN č. 5/2012 o pamätihodnostiach mesta Senec
vzn_o_pamatihodnostiach_mesta_senec.pdf stiahnuť platné
Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2012 o pamätihodnostiach mesta Senec
dodatok_c_1_k_vzn_c_5_20121.pdf stiahnuť platné
VZN č.5/2009 o verejných kultúrnych podujatiach a volných poulicných aktivitách v Meste Senec.
052009_vzn__kulturne_podujatia.pdf stiahnuť platné
VZN č. 5/2007 ktorým sa mení a dopĺňa Uznesenie MsZ č. 24/93 zo dňa 17.06.1993, ktorým bola schválená záväzná časť ÚPD mesta Senec - „Zásady regulatívov rozvoja mesta Senec", ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta Senec.
vzn_5_20071.pdf stiahnuť platné
VZN č. 4/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2018, ktorým sa určujú školské obvody pre základné školy Mesta Senec a spoločné školské obvody pre obce, s ktorými má Mesto Senec uzatvorenú dohodu
vzn_c_4_2018_ktorym_sa_meni_a_doplna_vzn_c_2_2018_skolske_obvody.pdf stiahnuť platné
VZN č. 4/2017 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia
vzn_4_2017_o_poplatku_znecistovanie_ovzdusia_mesto_senec1.pdf stiahnuť platné
VZN č. 4/2015, ktorým sa ustanovujú podmienky umiestňovania volebných plagátov na verejných priestranstvách v Meste Senec počas volebnej kampane.
vzn_4_2015_volebne_plagat1.pdf stiahnuť platné