Všeobecne záväzné nariadenia

 

Názov Súbor Stav
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Senec č. 8/2017
MsZ dňa 26.6.2019 sa uznieslo na Dodatku, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 8/2017, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v základných, základných umeleckých a materských školách
platné
VZN č.8/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
vzn_8_2018_o_miestnych_daniach_a_poplatku_za_ko1.pdf stiahnuť platné
VZN Mesta Senec č. 6/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.8/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Senec č.6/2020.
vzn_6_2021_dodatok2_k_8_2019.pdf stiahnuť platné
VZN č. 9/2021 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta Senec
vzn_c._9_2021_o_zakaze_hazardnych_hier.docx stiahnuť platné
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec č. 9/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Senec
vzn_9_20191.pdf stiahnuť platné
VZN č. 9/2004 ktorým sa mení a dopĺňa VZN ONV Bratislava-vidiek z októbra 1998 a Uznesenie MsZ č. 24/93 zo dňa 17.06.1993.
vzn_9_20041.pdf stiahnuť platné
VZN Mesta Senec č. 8/2021 ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Senec č. 5/2016 o dočasnom parkovaní motorových voziidiel na vymedzených úsekoch mesta Senec
vzn_c._8_2021_o_zmene_poplatkov_v_docasnom_parkovani.pdf stiahnuť platné
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec č. 8/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Schválené MsZ zo dňa 11.12.2019
vzn_8_2019_o_miestnych_daniach_a_poplatku_za_ko_schv1.pdf stiahnuť platné
VZN č. 8/2017, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v základných, základných umeleckých a materských školách
vzn_uhrady_prispevkov_8_20171.pdf stiahnuť platné
VZN Mesta Senec č.7/2021 ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Senec č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta v znení dodatkov č. 1-5 a v znení VZN Mesta Senec č. 11/2019
vzn_c.7_2021_o_hospodareni_s_majetkom_mesta.pdf stiahnuť platné
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec č. 07/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Senec
vzn_o_nakladani_s_ko_a_dso_7_20191.pdf stiahnuť platné
VZN č. 7/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Senec
vzn_c_7_2018_o_nakladani_s_ko_a_dso1.pdf stiahnuť platné
VZN č. 7/2016 o určení názvov ulíc v meste Senec
vzn_122016_ulicamarhulova1.pdf stiahnuť platné
VZN č. 7/2007 o určení názvov ulíc v meste Senec
vzn_7_2007_ulice1.pdf stiahnuť platné
VZN č. 6/2020 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
vzn_c._6_2020_o_miestnych_daniach_a_miestnom_poplatku_za_ko_a_drobny_stavebny_odpad.pdf stiahnuť platné
VZN č. 6/2019 o bližších podmienkach poskytovania finančných príspevkov na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
vzn_c_6_2019_opatreni_socialnopravnej_ochrany_deti_a_socialnej_kurately1.pdf stiahnuť platné
VZN č. 6/2018 o zriadení Základnej školy, Kysucká 14, Senec a Školského klubu detí, Kysucká 14, Senec, ako súčasť Základnej školy, Kysucká 14, Senec
vzn_c_6_2018_o_zriadeni_zakladnej_skoly_kysucka1.pdf stiahnuť platné
VZN č. 6/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Senec
vzn_62016_pyrotechnika1.pdf stiahnuť platné
VZN č. 6/2012 o určení názvov ulíc v meste Senec
vzn_ulice_201211281.pdf stiahnuť platné
VZN č. 6/2011 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované Mestom Senec v znení dodatkov č. 1 až 4
vzn_o_socialnych_sluzbach_v_zneni_dodatku_c_1_c_2_c_3_a_c_4.pdf stiahnuť platné