Všeobecne záväzné nariadenia

 

Názov Súbor Stav
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Senec č. 8/2017
MsZ dňa 26.6.2019 sa uznieslo na Dodatku, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 8/2017, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v základných, základných umeleckých a materských školách
platné
VZN č.8/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
vzn_8_2018_o_miestnych_daniach_a_poplatku_za_ko1.pdf stiahnuť platné
VZN Mesta Senec č. 6/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.8/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Senec č.6/2020.
vzn_6_2021_dodatok2_k_8_2019.pdf stiahnuť platné
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022, ktorým sa určujú školské obvody pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Senec a spoločné školské obvody pre obce, s ktorými má Mesto Senec uzatvorenú dohodu.
vzn_sk._obvody_2022_platne_od_26.04.2022.pdf stiahnuť platné
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022, o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2022
vzn_pre_rok_2022_dotacie_na_ziaka.pdf stiahnuť platné
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022, o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Senec
vzn_spadova_ms_2022_platne_od_26_04_20221.pdf stiahnuť platné
Všeobecne záväzné nariadenie č. /2022, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2022 na pripomienkovanie:
vzn__dotacie_do_skol__2022_dofinancovanie_na_pripomienkovanie_jun_2022.pdf stiahnuť platné
Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie č. /2022 o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Senec
vzn_o_urceni_spadovych_ms_20221.pdf stiahnuť platné
Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie č. /2022, ktorým sa určujú školské obvody pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Senec a spoločné školské obvody pre obce, s ktorými má Mesto Senec uzatvorenú dohodu.
vzn_kt_sa_urcuju_obvody_zs_20221.pdf stiahnuť platné
Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2022 mesta Senec o určení názvov ulíc v meste Senec
vzn_9_2022_o_nazve_ulic.docx stiahnuť platné
VZN č. 9/2021 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta Senec
vzn_c._9_2021_o_zakaze_hazardnych_hier.docx stiahnuť platné
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec č. 9/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Senec
vzn_9_20191.pdf stiahnuť platné
VZN č. 9/2004 ktorým sa mení a dopĺňa VZN ONV Bratislava-vidiek z októbra 1998 a Uznesenie MsZ č. 24/93 zo dňa 17.06.1993.
vzn_9_20041.pdf stiahnuť platné
VZN č. 8/2022 ktorým sa určujú výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec.
vzn_8_2022_ciastocne_uhrady_nakladov_do_skol.docx stiahnuť platné
VZN Mesta Senec č. 8/2021 ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Senec č. 5/2016 o dočasnom parkovaní motorových voziidiel na vymedzených úsekoch mesta Senec
vzn_c._8_2021_o_zmene_poplatkov_v_docasnom_parkovani.pdf stiahnuť platné
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec č. 8/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Schválené MsZ zo dňa 11.12.2019
vzn_8_2019_o_miestnych_daniach_a_poplatku_za_ko_schv1.pdf stiahnuť platné
VZN č. 8/2017, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v základných, základných umeleckých a materských školách
vzn_uhrady_prispevkov_8_20171.pdf stiahnuť platné
Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2022
vzn__dotacie_do_skol__2022_novy_koeficient_material_do_msz_september_2022.docx stiahnuť platné
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2022, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2022
vzn__dotacie_do_skol__2022_dofinancovanie_final_schvaene_msz.pdf stiahnuť platné
VZN Mesta Senec č.7/2021 ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Senec č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta v znení dodatkov č. 1-5 a v znení VZN Mesta Senec č. 11/2019
vzn_c.7_2021_o_hospodareni_s_majetkom_mesta.pdf stiahnuť platné