Všeobecne záväzné nariadenia


Názov Súbor Stav
VZN č. 9/2004 ktorým sa mení a dopĺňa VZN ONV Bratislava-vidiek z októbra 1998 a Uznesenie MsZ č. 24/93 zo dňa 17.06.1993.
vzn_9_20041.pdf stiahnuť platné
VZN č.3/2018, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda
vzn_mesta_senec_c_3_2018_podrobnosti_o_organizacii_referenda1.pdf stiahnuť platné
VZN, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v základných, základných umeleckých a materských školách
vzn_uhrady_prispevkov_8_20171.pdf stiahnuť platné
VZN o čase predaja a prevádzky služieb č. 8/2004
2004_081.pdf stiahnuť platné
VZN mesta Senec č. 7/2016 o určení názvov ulíc v meste Senec.
vzn_122016_ulicamarhulova1.pdf stiahnuť platné
VZN o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky č. 7/2008
vzn_zapis_skola_20081.pdf stiahnuť platné
VZN mesta Senec č. 7/2007 o určení názvov ulíc v meste Senec
vzn_7_2007_ulice1.pdf stiahnuť platné
VZN komunálny odpad č. 7/2004
2004_071.pdf stiahnuť platné
VZN č.6/2017 o miestnych daniach a poplatku za KO a DSO na rok 2018
vzn_c__6_2017__o__miestnych_daniach_a_poplatku_za_ko_a_dso.pdf stiahnuť platné
VZN mesta Senec č. 6/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Senec.
vzn_62016_pyrotechnika1.pdf stiahnuť platné
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec č. 6/2012 o určení názvov ulíc v meste Senec.
vzn_ulice_201211281.pdf stiahnuť platné
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6 /2011 a Dodatok č.1 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované Mestom Senec.
vzn_6_2011_socialne_sluzby1.pdf stiahnuť platné
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2011 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované Mestom Senec.
vzn_o_socialnych_sluzbach_20111.pdf stiahnuť platné
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 6/2011 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované Mestom Senec.
dodatok_1_vzn_0620111.pdf stiahnuť platné
Dodatok č. 2 k VZN č. 6/2011 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované Mestom Senec v znení Dodatku č. 1.
dodatok2_vzn0620111.pdf stiahnuť platné
VZN mesta Senec č. 6/2011 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované Mestom Senec v znení a dodatku č.1 a dodatku č. 2.
vzn_9_2011_soc_sluzb_v_zneni_d_1_21.pdf stiahnuť platné
VZN mesta Senec č. 6/2011 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované Mestom Senec v znení Dodatku č.1, Dodatku č. 2 a Dodatku č.3.
vzn_9_2011_soc_sluzb_v_zneni_d_1_2_31.pdf stiahnuť platné
Dodatok č. 3 k VZN Mesta Senec č. 6/2011 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované Mestom Senec.
dodatok_c_3_k_vzn_c_6_20111.pdf stiahnuť platné
VZN mesta Senec č. 6/2011 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované Mestom Senec v znení Dodatku č.1, Dodatku č. 2, Dodatku č.3 a Dodatku č.4
vzn_o_socialnych_sluzbach_v_zneni_dodatku_c_1_c_2_c_3_a_c_4.pdf stiahnuť platné
VZN ktorým sa určujú školské obvody pre základné školy mesta Senec a spoločné školské obvody pre obce s ktorými má mesto Senec uzatvorenú dohodu č. 6/2008.
vzn_obvody_skoly20081.pdf stiahnuť platné