Ako požiadať a zúčtovať dotáciu?

Schválenie dotácií z rozpočtu Mesta Senec v zmysle VZN 9/2019

Mestské zastupiteľstvo v Senci na svojom zasadnutí 23.6.2020 uznesením č. 41/2020 schválilo rozdelenie dotácií. Materiál – rozdelenie dotácií bol pripravený do MsZ 31.3.2020, avšak v dôsledku mimoriadnej situácie vyhlásenej Vládou SR uznesením č.111 zo dňa 11.3.2020 v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-Cov-2, Mesto Senec 16.3.2020 pozastavilo zasadnutia komisií a odložilo aj zasadnutie MsZ v Senci. Na odporúčania Rady pre rozpočtovú zodpovednosť bol proces schvaľovania rozdelenia dotácií pozastavený.

Po upokojení situácie mesto rozhodlo v zmysle úpravy a zníženia rozpočtu na dotácie prerozdeliť návrhy schválené komisiami v marci 2020. Prioritu mali deti a mládež, a tiež akcie a činnosti, ktoré sa v zmysle odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR uskutočnili, resp. môžu uskutočniť a Mestské zastupiteľstvo v Senci na svojom zasadnutí 23.6.2020 rozdelenie dotácii schválilo.

Mesto Senec v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 09/2019 (ďalej len VZN) zverejňuje výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Senec  v roku 2020:

Výzva 1/2020  Podpora kultúrnych, umeleckých, cirkevných a vzdelávacích aktivít zameraných na občanov mesta Senec                                    

                     Vyčlenených spolu 97 850,00 EUR pre túto výzvu

                      - Vzdelávanie a školy                9 500,00 EUR

                      - Cirkev                                    12 350,00 EUR

                      - Kultúra ostatné                      76 000,00 EUR

 

Výzva 2/2020  Podpora sociálnych služieb, ochrany zdravia, aktivít a činností zameraných na prevenciu a zmiernenie dopadov sociálno-patologických javov

                                      Vyčlenených 19 950,00 EUR pre túto výzvu

 

Výzva  3/2020  Podpora športových aktivít, podujatí a mládeže v meste Senec

                                       Vyčlenených 175 750,00 EUR pre túto výzvu

 

Výzva 4/2020  Podpora aktivít a činností smerujúcich k ochrane a zlepšeniu životného prostredia

                                    Vyčlenených 5 000,00 EUR pre túto výzvu

 

Ako podať žiadosť o dotáciu

Žiadateľ podáva žiadosť elektronicky prostredníctvom portálu https://senec.egrant.sk/, kde sa zaregistruje - postup registrácie je uvedený na úvodnej stránke. Následne vyplní elektronický formulár (žiadosť). Vyplnenú žiadosť je potrebné vytlačiť, podpísať štatutárnym zástupcom, resp. štatutárnymi zástupcami (ak podpisujú viacerí) a spolu s povinnými prílohami doručiť do podateľne Mestského úradu – osobne alebo poštou na adresu:

Mesto Senec

Mierové námestie č. 8

903 01  Senec

 

Termín podania žiadosti

Žiadosť je možné podávať elektronicky a doručiť v písomnej forme priebežne v termíne od

zverejnenia výziev, najneskôr však do 28.2.2020 vrátane. Rozhodujúci je dátum podania

v podateľni Mestského úradu alebo dátum podania na pošte.

 

Termíny realizácie projektov:

Začiatok realizácie: 1.1.2020

Koniec realizácie: 31.12.2020

 

Podmienky, spolufinancovanie a kritériá

Podmienky, spolufinancovanie a kritériá hodnotenia žiadosti obsahujú jednotlivé výzvy.

 

Povinné prílohy

 • Výpis z registra, zoznamu o registrácii  (výpis zo zoznamu občianskych združení MV SR alebo štatistického úradu, výpis od zriaďovateľa, resp. pridelení IČO) – nie starší ako 3 mesiace
 • Stanovy alebo inú listinu dokumentujúcu predovšetkým práva a povinnosti štatutárnych orgánov žiadateľa (zápisnica, zriaďovacia listina, štatút)
 • Čestné prehlásenie – súčasť žiadosti - podpísané štatutárnym zástupcom, resp. štatutárnymi zástupcami
 • Ostatné prílohy podporujúce predkladaný projekt

 

Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok

 

Dôvody vyradenia žiadosti

 • Žiadosť bola podaná po termíne stanovenom výzvou
 • Žiadosť nebola zaregistrovaná a podaná prostredníctvom elektronického portálu a následne doručená v tlačenej forme v zmysle zverejnených výziev
 • Žiadosť neobsahovala povinné prílohy k žiadosti
 • V žiadosti chýbali informácie nevyhnutné pre jej posúdenie

 

Zúčtovanie dotácie

V zmysle VZN č. 9/2019 a príslušnej výzvy je prijímateľ dotácie povinný predložiť zúčtovanie dotácie spoločne s dokladmi preukazujúcimi použitie výdavkov do 30 dní od zrealizovania projektu, najneskôr do 30. 11. 2020, ak nie je v zmluve uvedené inak. Rozhodujúci je dátum podania v podateľni Mestského úradu alebo dátum podania na pošte.

 

Spôsob propagácie

Prijímateľ dotácie je povinný zverejniť, že podporovaná činnosť (projekt, úloha, akcia) sa realizuje s finančnou podporou mesta Senec a použiť logo mesta Senec, a to:

 • Na sociálnych sieťach, webovej stránke žiadateľa a vo všetkých printových materiáloch o podporovanej činnosti (projekte, úlohe, akcii)
 • Uvedením mesta Senec ako partnera projektu vo všetkých  mediálnych výstupoch – TV, Rádio a pod.
 • Umiestnením loga mesta Senec na finančne podporovanom predmete alebo nosiči – dresy, tašky, CD, DVD, pódium a pod.
 • Umiestnením propagačných materiálov, bannerov, roll-up počas podujatí na viditeľných miestach (možnosť zapožičať tieto materiály na Mestskom úrade – Útvar školstva a športu)

 

Informácie:

Ing. Gabriela Rebrošová

Referát športu a dotácií

Útvar školstva a športu

Lichnerova 61

903  01  Senec

                Utorok:  14,00 – 17,00

                Štvrtok:  13,00 – 17,00

 

Súbory / prílohy