Ako požiadať a zúčtovať dotáciu?

Spôsob a metodiku poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Senec upravuje Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Senec č. 1/2012 v znení dodatku č. 1 až 3.

Dotáciami sa rozumejú finančné prostriedky poskytnuté nenávratne z rozpočtu mesta fyzickým osobám - podnikateľom alebo právnickým osobám na konkrétne verejnoprospešné služby a aktivity. Účel dotácie je vopred stanovený okruh potrieb, vecne a časovo vymedzená organizovaná činnosť.

Kto môže požiadať o dotáciu?

Právnická osoba s výnimkou právnickej osoby, ktorej zakladateľom je mesto a fyzická osoba – podnikateľ, ktorí majú sídlo alebo miesto podnikania na území mesta alebo ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom mesta.

Aké sú cieľové oblasti pre poskytnutia dotácie?

  • Športové aktivity
  • Aktivity detí a mládeže
  • Výchova a vzdelávanie
  • Záujmová umelecká činnosť, kultúrne aktivity a všeobecne prospešná činnosť
  • Charita v sociálnej oblasti – podpora občianskych a cirkevných aktivít
  • Zdravotníctvo a zdravotne postihnutí
  • Ekológia a životné prostredie

Aký je postup pri žiadaní o dotáciu?

Vyplniť a podať písomnú žiadosť o dotáciu Mesta Senec, priložiť Popis projektu, Rozpočet projektu, Čestné prehlásenie a všetky ostatné povinné doklady v zmysle Pomôcky Zoznam dokladov k dotácii. (priložiť – Žiadosť o dotáciu, Popis projektu, Rozpočet projektu, Čestné prehlásenie, Zoznam dokladov k dotácii).

Ako zúčtovať poskytnutú dotáciu?

Vyplniť a podať tlačivo – Zúčtovanie dotácie poskytnutej Mestom Senec s povinným dokladmi:

- kópie bankových výpisov, ktoré dokumentujú príjem a použitie poskytnutej dotácie,        

- kópie faktúr, kópie výdavkových a príjmových pokladničných dokladov,

- doklady z registračnej pokladne v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

- správa o činnosti žiadateľa za rok, v ktorom obdržal dotáciu so zapracovaním komplexného písomného vyhodnotenia projektu vrátane fotodokumentácie, propagačných materiálov – programy, pozvánky, výstrižky z tlače, propagácia mesta, prezenčné listiny a pod. Súčasťou správy je aj informácia o súťažiach, do ktorých sa členovia klubu zapojili a turnajoch, ktorých sa členovia klubu zúčastnili, ktoré zorganizovali.

Originály dokladov predložených na zúčtovanie musia mať vyznačené, že boli použité k zúčtovaniu dotácie v zmysle zmluvy o dotácii. .

 Termíny na podanie:

  • Žiadosti o poskytnutie dotácie – najneskôr do 31.12. predchádzajúceho roka, na ktorý žiadateľ požaduje dotáciu
  • Zúčtovania dotácie – najneskôr do 10.1. nasledujúceho roka, v ktorom žiadateľ prijal a použil dotáciu

Podať žiadosť a zúčtovanie možno osobne len do podateľne Mestského úradu Senec, resp. zaslať poštou na adresu: Mesto Senec, Mierové nám. č. 8, 903 01 Senec, pričom rozhodujúci je dátum podania na pošte.

Kde nájdeme informácie o dotáciách?

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 1/2012 v znení dodatku č. 1 až 3        

Útvar školstva a športu, referát športu a dotácii mesta – tel. č. 02/20205510

 

 

Súbory / prílohy

Všeobecné záväzné nariadenia