Ako požiadať a zúčtovať dotáciu?

Dotácie pre rok 2023

Výzvy na predkladanie žiadosti o dotáciu z rozpočtu Mesta Senec v zmysle VZN 9/2019

Mesto Senec v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 09/2019 (ďalej len VZN) zverejňuje výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Senec  v roku 2023:

 

Kultúra, školstvo a vzdelávanie, cirkev

Výzva 1/2023  Podpora  kultúrnych a umeleckých aktivít zameraných na občanov mesta Senec                                  

                     Vyčlenených 80 000,00 EUR

Výzva 2/2023  Podpora  vzdelávacích aktivít  - vzdelávanie a školstvo

                      Vyčlenených  5 500,00 EUR

Výzva 3/2023  Podpora  cirkevných aktivít zameraných na občanov mesta Senec 

                      Vyčlenených 9 000,00 EUR

 

Sociálna oblasť a zdravotníctvo

Výzva 4/2023  Podpora  sociálnych služieb, ochrany zdravia, aktivít a činností zameraných na prevenciu a zmiernenie dopadov sociálno-patologických javov

                     Vyčlenených 24 000,00 EUR   

      

Šport                           

Výzva 5/2023  Podpora  a rozvoj jednorazových športových aktivít, akcií a podujatí v meste Senec

Výzva 6/2023  Podpora individuálnych športovcov

Výzva 7/2023  Podpora  športových aktivít, činnosti a telovýchovy registrovaných klubov v zmysle zákona č. 440/2015 Zákona o športe Z.z.  v meste Senec 

                                     Vyčlenených 180 000,00 EUR

 

Životné prostredie

Výzva 8/2023  Podpora aktivít a činnosti smerujúcich k ochrane a zlepšeniu životného prostredia

                                      Vyčlenených 5 500,00 EUR

 

Ako podať žiadosť o dotáciu

Žiadateľ podáva žiadosť elektronicky prostredníctvom portálu https://senec.egrant.sk/, kde je pre jednotlivé výzvy nutná  REGISTRÁCIA - postup registrácie je uvedený na úvodnej stránke egrantu. Následne vyplní elektronický formulár (žiadosť). Vyplnenú žiadosť je potrebné vytlačiť, podpísať štatutárnym zástupcom, resp. štatutárnymi zástupcami (ak podpisujú viacerí) a spolu s  prílohami doručiť do podateľne Mestského úradu – osobne alebo poštou na adresu:

Mesto Senec

Mierové námestie č. 8

903 01  Senec

 

Termín podania žiadosti

Žiadosť je možné podávať elektronicky a doručiť v písomnej forme priebežne v termíne od zverejnenia výziev,  najneskôr však do 16.1.2023 (pondelok) vrátane. Rozhodujúci je dátum elektronického podania a podania v podateľni Mestského úradu alebo dátum podania na pošte.

 

Termíny realizácie projektov:

Začiatok realizácie: 1.1.2023

Koniec realizácie: 31.12.2023

 

Podmienky podávania žiadostí, prílohy,  spolufinancovanie, kritériá hodnotenia žiadostí a ďalšie informácie obsahujú jednotlivé výzvy.

Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok

 

Dôvody vyradenia žiadosti

  • Žiadosť bola podaná po termíne stanovenom výzvou
  • Žiadosť nebola zaregistrovaná a podaná prostredníctvom elektronického portálu a následne doručená v tlačenej forme v zmysle zverejnených výziev
  • Žiadosť neobsahovala povinné prílohy k žiadosti
  • V žiadosti chýbali informácie nevyhnutné pre jej posúdenie
  • Nesprávne zúčtovaná, resp. nezúčtovaná dotácia v termíne za predchádzajúce obdobie

 

Zúčtovanie dotácie

V zmysle VZN č. 9/2019 a príslušnej výzvy je prijímateľ dotácie povinný predložiť zúčtovanie dotácie spoločne s dokladmi preukazujúcimi použitie výdavkov do 30 dní od zrealizovania projektu, najneskôr do 30. 11. 2023, ak nie je v zmluve uvedené inak. Rozhodujúci je dátum podania v podateľni Mestského úradu alebo dátum podania na pošte.

 

Spôsob propagácie

Prijímateľ dotácie je povinný zverejniť, že podporovaná činnosť (projekt, úloha, akcia) sa realizuje s finančnou podporou mesta Senec a použiť logo mesta Senec, a to:

  • Na sociálnych sieťach, webovej stránke žiadateľa a vo všetkých printových materiáloch o podporovanej činnosti (projekte, úlohe, akcii)
  • Uvedením mesta Senec ako partnera projektu vo všetkých  mediálnych výstupoch – TV, Rádio a pod.
  • Umiestnením loga mesta Senec na finančne podporovanom predmete alebo nosiči – dresy, tašky, CD, DVD, pódium a pod.
  • Umiestnením propagačných materiálov, bannerov, roll-up počas podujatí na viditeľných miestach (možnosť zapožičať tieto materiály na Mestskom úrade – Útvar školstva a športu)

 

Informácie:

Ing. Gabriela Rebrošová

Referát športu a dotácií

Útvar školstva a športu

Lichnerova 61

903  01  Senec

                Utorok:  14,00 – 15,00

                Streda:   14,00 - 17,00

            

 

Súbory / prílohy