Ako si zabezpečím zberné nádoby

OBSTARANIE ZBERNÝCH NÁDOB:
Náklady na zberné nádoby na zmesový komunálny odpad a bilogicky rozložiteľné odpady nie sú zahrnuté v miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, a preto Mesto stanovuje pre náklady na zberné nádoby iný spôsob úhrady a to, že si poplatník uhradí obstarávaciu cenu alebo poplatok za ročný prenájom zbernej nádoby nasledovne:
a) priamo do pokladne na Mestskom úrade (hotovosť alebo platobná karta) alebo
b) na útvare verejnej zelene, údržby a čistoty mesta (hotovosť alebo platobná karta), alebo
c) bankovým prevodom na číslo účtu: SK03 0900 0000 0051 1013 9399, KS: 3558, VS: rodné číslo platcu/IČO, do poznámky uviesť adresu doručenia, meno a priezvisko/názov spoločnosti. V prípade prevodu na účet, zašle platca potvrdenie o úhrade mailom na: odpady@senec.sk za účelom overenia platby,
d) ročný prenájom zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad bude účtovaný v zmysle platného cenníka po dobu 5 rokov na základe preberacieho protokolu potvrdeného poplatníkom alebo

e) poplatník si zakúpi zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad s rozmermi v súlade s informáciami o rozmeroch, ktoré sú zverejnené na webovej stránke mesta (Rozmery nádob).
 
Zberná nádoba bude poplatníkovi dodaná na miesto ním určené, v rámci územia mesta, do piatich pracovných dní po uhradení poplatku , prípadne si ju poplatník môže vyzdvihnúť osobne na útvare verejnej zelene, údržby a čistenia mesta ( areál zberného dvora Železničná 3). Zberná nádoba bude už pri dodaní, prípadne vydaní na útvare ošetrená aktívnym elektronickým čipom.