Cenník predaja a prenájmu zberných nádob a vriec

Mesto Senec v zmysle platného VZN o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi zverejňuje cenník predaja a prenájmu zberných nádob a predaja čiernych vriec označených logom.

Súbory / prílohy

Názov
Cenník