Cenník predaja a prenájmu zberných nádob a vriec

Mesto Senec v zmysle platného VZN č. 7/2018 článok 9 ods.(5) a zároveň článku 14 ods. (4) zverejňuje cenník predaja a prenájmu zberných nádob a predaja čiernych vriec označených logom zvozovej spoločnosti platný od 1.1.2019  - viď príloha.

Súbory / prílohy