Cenník predaja a prenájmu zberných nádob a vriec

Mesto Senec v zmysle platného VZN č. 5/2020 článok 8 ods.(5) a zároveň článku 16 ods. (4) zverejňuje cenník predaja a prenájmu zberných nádob a predaja čiernych vriec označených logom zvozovej spoločnosti platný od 1.1.2021  - viď príloha.

Súbory / prílohy