Cenník predaja a prenájmu zberných nádob a vriec

Mesto Senec v zmysle platného VZN č. 5/2021 článok 8 ods.(4) a zároveň článku 16 ods. (3) zverejňuje cenník predaja a prenájmu zberných nádob a predaja čiernych vriec označených logom zvozovej spoločnosti platný od 13.1.2023  - viď príloha.

Súbory / prílohy