Harmonogramy vývozu komunálnych odpadov platný pre PRÁVNICKÉ OSOBY a FYZICKÉ OSOBY OPRÁVNENÉ NA PODNIKANIE

Za zmesový komunálny odpad sa považuje zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je tento odpad svojím charakterom a zložením podobný odpadu z domácností. 

Odpad zo svojej podnikateľskej činnosti a triedené zložky komunálnych odpadov je každá právnická osoba a fyzická osoba oprávnená na podnikanie si zabezpečiť napriamo so zvozovou spoločnosťou mimo komunálnych odpadov!

Na území mesta sa zavádza množstvový systém zberu zmesových komunálnych odpadov pre kategóriu pôvodcov komunálnych odpadov právnické osoby, ktoré majú sídlo, miesto podnikania alebo prevádzku na území mesta a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré majú sídlo, miesto podnikania alebo prevádzku na území mesta.

Mesto umožňuje pre právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie ktoré majú sídlo, miesto podnikania alebo prevádzku na území mesta, aby si pri množstvovom zbere zmesového komunálneho odpadu určili veľkosť zbernej nádoby –110 l zberná nádoba/ 120 l zberná nádoba / 240 l zberná nádoba / 1100 l zberná nádoba alebo čierne vrece s intervalom výsypu maximálne 1 x za dva týždne (26 x ročne).

Interval 1 x za mesiac (12x ročne) sa umožňuje len pre právnické osoby s prevádzkou bez občerstvenia likvidujúc si odpady z podnikateľskej činnosti mimo zmesových komunálnych odpadov.

Interval 2 x týždenne (104 x ročne) sa od 1.1.2023 neumožňuje.

Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré majú sídlo, miesto podnikania alebo prevádzku na území mesta sú povinné si zabezpečiť dostatočný počet zberných nádob. Dostatočný počet zberných nádob znamená taký počet zberných nádob, ktorých veko sa po vložení odpadu musí dať úplne uzavrieť.

Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré majú sídlo, miesto podnikania alebo prevádzku na území mesta bez celoročnej prevádzky sú pri množstvovom systéme zberu povinné zodpovednému zamestnancovi Mesta nahlásiť termín otvorenia a uzatvorenia prevádzky a nahlásiť si zodpovedajúci počet vývozov a počet zberných nádob. Zberné nádoby budú označené RFID čipom tak, aby bol kontrolovaný reálny počet obslúh zbernej nádoby. Po uplynutí nahláseného obdobia je povinný poplatník túto nádobu nevykladať.

Prevádzka, ktorá nemá možnosť umiestnenia zbernej nádoby, z dôvodu malých podnikateľských priestorov, má možnosť využitia systému zberu komunálnych odpadov vrecovým systémom zberu. Nemožnosť umiestnenia zbernej nádoby overuje zodpovedný zamestnanec Mesta o čom podá podklad na útvar ekonomiky. Čierne vrecia na kalendárny rok si prevádzka zakúpi do 31.01. príslušného roka priamo v pokladni Mesta v minimálnom počte 12 ks/rok na meno spoločnosti, ktorá je nahlásená ako poplatník Mesta. Doklad o zakúpení vriec je dokladom o zaplatení poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady.

Každá zberná nádoba právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie musí byť označená aktívnym RFID čipom a taktiež nálepkou s dňom a intervalom vývozu.