Opatrenia zavedené na podporu predchádzania vzniku odpadu na území mesta

Mesto v zmysle § 81, odsek 7, písmena h) zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. zverejňuje opatrenia zavdené na podporu predchádzania vzniku odpadu na území mesta:

Zberný dvor má v zmysle platnej legislatívy vytvorené miesto na odpady vhodné na opätovné použitie, kde obsluha zberného dvora ukladá veci, ktoré sú ešte použiteľné a vhodné na využitie. Je to, spolu so zberom šatstva, jedna z činností predchádzaniu vzniku odpadov.