Opatrovateľská služba

Opatrovateľská   služba – terénna

  Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II. Podľa prílohy č.3 zákona o sociálnych službách a je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č.4 zákona o sociálnych službách.

 Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č.4 zákona o sociálnych službách. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje mesto Senec v hodinách. Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy je nesmie byť nižší, ako je rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby posúdený podľa prílohy č.3 zákona o sociálnych službách, ak sa poskytovateľ sociálnej služby s prijímateľom sociálnej služby nedohodne inak v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.

 

    Na poskytovanie opatrovateľskej starostlivosti je potrebná žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, ktorá sa podáva poštou  na adresu Mestského úradu Senec, Mierové nám. č. 8, Senec.  alebo osobne na podateľni Mesta Senec.

Žiadosť podáva občan s trvalým pobytom v Senci a podľa § 58 ods. 1 zákona o sociálnych službách

 Tlačivá potrebné k doloženiu žiadosti o zabezpečenie sociálnej služby

  • Potvrdenie o príjme za kalendárny rok 
  • Doklady o majetkových pomeroch
  • Kópia rozhodnutia o odkázanosti na poskytovanie požadovaného druhu sociálnej služby, s vyznačením právoplatnosti
  •  Občiansky preukaz k nahliadnutiu

    Úhrada za sociálnu - službu opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci  sa určuje podľa rozsahu hodín poskytovaných úkonov sebaobsluhy v prepočte na počet pracovných dní v príslušnom mesiaci a určuje sa podľa Všeobecne záväzného nariadenia  Mesta Senec č. 3/2020 článok 5.

Sociálne služby uvedené  sa poskytujú za úhradu vo výške 0,50 EUR/hod.   Opatrovateľská služba sa poskytuje v domácnosti prijímateľa sociálnej služby v pracovných dňoch, maximálne 7,5 h. denne na území mesta Senec.

 

 

Súbory / prílohy