Poskytovanie obedov

Postup pri podávaní Žiadosti o poskytovanie spoločného stravovania

Žiadosť o zabezpečenie spoločného stravovania sa podáva poštou na adresu Mestského úradu Senec, Mierové nám. č. 8, Senec.  alebo osobne na podateľni Mesta Senec.

Žiadosť podáva občan s trvalým pobytom v Senci a podľa § 58 ods. 1 zákona o sociálnych službách

 a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,

 b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo

 c) dovŕšila dôchodkový vek

Prílohou k žiadosti je aktuálne rozhodnutie o výške dôchodku. V prípade, nepriaznivého zdravotného stavu, jedáleň môže poskytovať stravovanie aj prostredníctvom donášky do domácnosti. V uvedenom prípade, je súčasťou žiadosti o poskytovanie spoločného stravovania aj Návrh na donášku obedov, potvrdzujúce nepriaznivý zdravotný stav zmluvným lekárom.

Súbory / prílohy