Prepravná služba

Prepravná služba

Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná osobným motorovým vozidlom mesta    Senec. Prepravná služba je sociálna služba, ktorá sa poskytuje:

  1. Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom. Odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom preukazuje fyzická osoba posudkom vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.
  2. Fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie. Nepriaznivý zdravotný stav preukazuje fyzická osoba potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

 

 Dohoda o prepravnej službe sa uzatvára na základe Žiadosti o prepravnú službu, sa podáva poštou na adresu Mestského úradu Senec, Mierové nám. č. 8, Senec.  alebo osobne na podateľni Mesta Senec. Žiadosť podáva občan s trvalým pobytom v Senci a podľa § 58 ods. 1 zákona o sociálnych službách,   ktorú je nutné potvrdiť u obvodného lekára.

Následne sa vypracuje dohoda. Táto dohoda je uzavretá na dobu neurčitú, jej platnosť a účinnosť vzniká dňom podpisu oboch účastníkov dohody.

Každý z účastníkov tejto dohody je oprávnený ju vypovedať a to bez udania dôvodu.

 

Prepravná služba sa poskytuje v pracovných dňoch, obvykle  v čase od 7,00 hod. – 15,00 hod. na základe objednávky, ktorú fyzická osoba podá osobne alebo telefonicky najmenej 24 hodín vopred u poskytovateľa sociálnej služby.

 

Prijímateľ prepravnej služby je povinný uhradiť celkovú sumu úhrady priamou platbou v hotovosti v deň uskutočnenia prepravy (ihneď po ukončení jazdy) vodičovi vozidla prepravnej služby tak, že vodič vydá fyzickej osobe po ukončení prepravy príjmový pokladničný doklad s celkovou sumou úhrady za prepravu.

Súbory / prílohy