Systém nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu.

A. Základné údaje:
Počet obyvateľov k 31.12.2019 bol 19 670.
 
Ročná produkcia komunálneho odpadu za rok 2019 celkom ( súčet skupiny 20): 10 283,11 ton
Ročná produkcia zmesového komunálneho odpadu za rok 2019 ( 20 03 01) : 7 014,43 ton
Ročná produkcia triedeného komunálneho odpadu vrátane BRKO za rok 2019 celkom: 2 347,70 ton z toho BRKO 1 083,52 ton
Úroveň miery triedenia za rok 2019: 22,83 % 
 
 
B. Systém nakladania s komunálnymi odpadmi:
 
Mesto Senec vykonáva zber a zneškodnenie komunálnych odpadov prostredníctvom oprávnenej spoločnosti AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o. na základe zmluvného vzťahu.
 
Každý pôvodca komunálneho odpadu je povinný sa prihlásiť do systému zberu na Mestskom úrade. Po splnení povinnosti bude zaradený do zvozového harmonogramu a v jeho zmysle mu bude zberná nádoba obslúžená. 
 
Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie sú povinné si  zneškodňovať odpad z predmetu svojej podnikateľskej činnosti mimo komunálnych odpadov. 
 
C. Systém zberu triedených zložiek komunálnych odpadov:
 
Do zberu triedených zložiek komunálnych odpadov sú zapájané všetky domácnosti, mestské organizácie, základné a materské školy, kde je mesto zriaďovateľom, ako aj právnické subjekty pôsobiace na území mesta.
 
Na podporu triedeného zberu ako doplnková služba sa na území mesta prevádzkuje Zberný dvor. Prevádzkovateľom zberného dvora je Mesto. Čo môžete odovzdávať na zbernom dvore nájdete tu: https://www.senec.sk/sk/zivotna-situacia/co-jenie-je-mozne-odovzdat-na-zbernom-dvore .
 
 
1) Obaly z papiera a lepenky
Rodinné domy:
AKO: prostredníctvom priesvitných vriec
KEDY: intervalom vývozu 1 x mesačne a to vždy v prvú párnu stredu v mesiaci. 
Bytové domy:
AKO: prostredníctvom 1100 l modrých zberných nádob alebo polopodzemnými kontajnermi o objeme 5m3. 
KEDY: každú stredu
 
Obaly z papiera a lepenky je možné odovzdávať aj na Zbernom dvore alebo počas sezónneho zberu papiera v Základných školách. 
Obaly z papiera a lepenky je nutné poskladať na čo najmenší objem, tak aby vo vreci alebo polopodzemnom kontajnery zaberali čo najmenej miesta.
 
 
2) Obaly z plastov, kovov a viacvrstvových kombinovaných materiálov (tetrapaky) sa zbierajú spoločne do jedného vreca alebo zbernej nádoby
Rodinné domy:
AKO: prostredníctvom priesvitných vriec 
INTERVAL VÝVOZU: 1 x za dva týždne a to vždy v nepárnu stredu. 
Bytové domy:
AKO: prostredníctvom 1100 l žltých zberných nádob, 1 300 l zberných nádob alebo polopodzemnými kontajnermi o objeme 5m3. 
INTERVAL VÝVOZU: každú stredu
 
Obaly z plastov je možné odovzdávať aj na Zbernom dvore. 
 
3) Obaly zo skla
Rodinné domy:
AKO: prostredníctvom zelených zberných nádob v rámci mesta
Bytové domy:
AKO: prostredníctvom zelených 1 300 l zberných nádob alebo polopodzemnými kontajnermi o objeme 3m3. 
INTERVAL VÝVOZU: každý tretí týždeň
 
Obaly zo skla, autosklo a sklenné tabule je možné odovzdávať aj na Zbernom dvore. 
 
 
4) Biologicky rozložiteľný odpad 
AKO: prostredníctvom 120 l, 240 l a 1 100 l zberných nádob hnedej farby
INTERVAL VÝVOZU: 1 x týždenne a to vždy v zmysle platného harmonogramu vývozov
 
BRO je možné odovzdávať aj na Zbernom dvore. Počas jarného a jesenného upratovania mesto zabezpečuje na zber a odvoz BRO a haluzoviny veľkokapacitné kontajnery umiestnené v rámci rozpisu. Podrobný rozpis systému zberu BRO nájdete : https://www.senec.sk/sk/zivotna-situacia/system-zberu-biologicky-rozlozitelnych-komunalnych-odpadov .
 
5) Textil a šatstvo 
AKO: prostredníctvom zberných nádob spoločnosti HUMANA People to People Slovakia o.z. rozmiestnených v rámci mesta
INTERVAL VÝVOZU:  priebežne celoročne
 
6) Opotrebované pneumatiky
Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou odovzdať distribútorovi pneumatík (v predajni pneumatík, alebo tomu, kto pneumatiky vymieňa), alebo na zbernom dvore mesta Železničná 3, Senec, kde sa nachádza zberné miesto vytvorené oprávnenou organizáciou.
 
INTERVAL VÝVOZU:  priebežne celoročne
 
7) Jedlé oleje a tuky
majú možnosť odovzdať fyzické osoby - poplatníci :
1. prostredníctvom 3L vedrierok
AKO: priamo spred nehnuteľností spoločným zberom s odpadom z kuchyne:
KEDY: 1 x týždenne a to vždy v zmysle platného harmonogramu vývozov
 
2. na zbernom dvore Mesta:
AKO: v uzatvorených fľašiach do pripravenej IBC nádoby
KEDY: priebežne celoročne
 
3. počas jarného a jesenného upratovania:
AKO: v uzatvorených fľašiach vedľa veľkokapacitného kontajnera
KEDY: vo vyhlásených termínoch obvykle v termíne apríl/október
 
8) Elektroodpady, batérie a akumulátory
je možné odovzdať na zbernom dvore Mesta. Elektroodpady, batérie a akumulátory je možné odovzdávať aj v rámci jarného alebo jesenného upratovania.
 
9) Objemný odpad
Zber objemného odpadu Mesto zabezpečuje 2 x ročne, spravidla na jar a jeseň prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov umiestnených v rámci mesta. Na zbernom dvore je možné objemné odpady odovzdávať celoročne a bezodplatne v čase otváracích hodín. Mesto poskytuje aj možnosť odvozu objemného odpadu prostredníctvom mestského traktora za poplatok. Cenník služieb nájdete : https://www.senec.sk/sk/zivotna-situacia/cennik-poskytovanych-sluzieb .
 
10) Odpady z domácností s obsahom škodlivých látok
Ich zber Mesto zabezpečuje 2 x ročne, spravidla na jar a jeseň prostredníctvom veľkokapacitného kontajnera umiestneného v areáli Zberného dvora na Železničnj ulici č.3. Zbierajú sa prevažne: mazacie a motorové oleje, prázne obaly od postrekov, prípadne iných nebezpečných látok, pesticídy, postreky, rozpúšťadlá, absorbenty.
 
11) Drobný stavebný odpad
môžu fyzické osoby - poplatníci Mesta odovzdávať celoročne na zbernom dvore mesta po preukázaní sa platným občianskym preukazom, prípadne preukazom poplatníka. Bližšie info - https://www.senec.sk/sk/zivotna-situacia/kam-s-drobnym-stavebnym-odpadom-1 .
 
12) Nespotrebované veterinárne a humánne lieky 
Lieky nespotrebované fyzickými osobami môžu odovzdať poplatníci do verejných lekární. Zdravotnícke pomôcky, ktoré sa nemusia vrátiť poskytovateľovi je možné odovzdať na Zbernom dvore.
 
13) Biologicky rozložiteľný odpad z kuchyne
Rodinné domy:
AKO: prostredníctvom 15L zelených zberných vriec priamo spred nehnuteľnosti
INTERVAL VÝVOZU: 1 x týždenne a to vždy v zmysle platného harmonogramu vývozov
Bytové domy:
AKO: donáškovým systémom zberu prostredníctvom 120L zberných nádob 
INTERVAL VÝVOZU: 1 x týždenne a to vždy v zmysle platného harmonogramu vývozov
 
 
Zberné nádoby na triedený zber zbezpečuje a náklady na ne znáša organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV), s ktorou má mesto podpísanú zmluvu.
 
 
V prípade doplňujúcich otázok nás kontaktujte na: odpady@senec.sk