Určenie otcovstva pred alebo po narodení dieťaťa

Občan môže požiadať o vystavenie druhopisu matričných dokladov (rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu), ktoré sa týkajú jeho, alebo člena jeho rodiny.

Potrebné doklady

  • Občiansky preukaz

Vybavuje

Matričný úrad

Kontakt:

 tel: 02/20205114

email:  urbancovas@senec.sk   tengeriovaa@senec.sk            


Doba vybavenia:  
na počkanie

Poplatok:  

podľa zák.č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov

  • Poplatok sa platí v pokladni MsÚ v hotovosti alebo bezhotovostne prostredníctvom platobných kariet.