Uzavretie manželstva

Žiadosť o uzavretie manželstva podávajú na matričnom úrade obaja snúbenci Pre podanie žiadosti o uzavretí  manželstva je príslušný ten matričný úrad, kde má jeden zo snúbencov trvalý pobyt. Na žiadosť snúbencov môže miestne príslušný matričný úrad povoliť uzatvorenie manželstva pred iným matričným úradom.

V odôvodnených prípadoch na žiadosť snúbencov sa vykoná sobášny obrad aj mimo sobášnej miestnosti.

Ak ide o uzavretie manželstva na matričnom úrade, dohodne pracovníčka matriky so snúbencami čas a miesto obradu. V Senci  sa sobáše konajú v piatok ( 13.00 – 16.00 hod.) a v sobotu (13.00 do 17.00 hod.) v sobášnej sieni Mestského úradu. Matričný úrad po uzatvorení manželstva vystaví sobášny list a vykoná zápis do knihy manželstiev. V prípade cirkevného uzavretia manželstva Matričný úrad vypíše žiadosť o uzavretie manželstva a snúbenci ju doručia na príslušný farský úrad.

Potrebné doklady

Štátny občan SR predkladá príslušnému matričnému úradu najmenej 7 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

 • Rodný list obidvoch snúbencov
 • Občianske preukazy obidvoch snúbencov
 • Rozvedený žiadateľ predkladá právoplatný  rozsudok o rozvode
 • Vdovec / vdova predkladá úmrtný list predchádzajúceho manžela/manželky
 • V prípade sobáša maloletého je potrebné predložiť povolenie súdu na uzavretie manželstva maloletému

Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému radu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

 • rodný list 
 • doklad o štátnom občianstve
 • doklad o pobyte
 • potvrdenie o osobnom stave
 • úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o ovdoveného cudzinca
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak je cudzinec, ktorý chce uzavrieť manželstvo rozvedený
 • doklad, ktorým možno preukázať totožnosť
 • Tieto doklady musia byť opatrené predpísaným overením, aby spĺňali dôkaznú moc verejnej listiny
 • Doklady musia  byť preložené súdnym tlmočníkom
 • Povolenie na uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v matričnom obvode

  Vybavuje

Matričný úrad

Kontakt:
tel:
02/20205114

email:  urbancovas@senec.sk   tengeriovaa@senec.sk            

Poplatok: podľa zák.č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov

 • poplatok sa platí v pokladni MsÚ v hotovosti alebo bezhotovostne prostredníctvom platobných kariet