Zápis úmrtia do matriky

Úmrtie občana je potrebné nahlásiť na  matričnom úrade, kde nastala udalosť. Matrika zapíše úmrtie do knihy úmrtí a vystaví úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb.

Potrebné doklady

  • List o prehliadke mŕtveho – vystaví lekár
  • Občiansky preukaz zomrelého

Vybavuje

Matričný úrad

Kontakt:

tel: 02/20205114

email:  urbancovas@senec.sk   tengeriovaa@senec.sk            


Doba vybavenia:  
na počkanie

Poplatok:  
bez poplatku