Žiadosť o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci

Postup pri podávaní žiadosti o jednorazový finančný príspevok ( JFP)

Jednorazová sociálna výpomoc sa poskytuje formou peňažnej pomoci sociálne odkázaným občanom s trvalým pobytom v meste Senec. Konanie o poskytnutí JFP sa začína na základe písomnej Žiadosti občana s trvalým pobytom v Senci. Ak občan vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sám podať žiadosť, môže v jeho mene a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tohto občana alebo splnomocnenia podať žiadosť aj iná fyzická osoba.

 

Žiadosť -  o Jednorazovú finančnú pomoc, ktorá sa podáva poštou na adresu Mestského úradu Senec, Mierové nám. č. 8, Senec.  alebo osobne na podateľni Mesta Senec.

Žiadosť o jednorazový finančný príspevok obsahuje:

 

1) - žiadateľ

 a) meno a priezvisko žiadateľa (fyzickej osoby), ktorej sa má jednorazový finančný príspevok poskytovať,

 b) dátum narodenia,

 c) adresu pobytu,

 d) rodinný stav,

 e) rodné číslo,

 f) číslo OP

 g) telefonický kontakt

2) spoločne posudzované osoby:

    meno, priezvisko a dátum narodenia manžela, manželky, druha, družky..

3) deti žiadateľa: predložiť rodné listy a potvrdenie o návšteve školy, ak sú rodičia rozvedený doložiť právoplatný rozsudok.

4) majetkové pomery žiadateľa a ďalších spoločne posudzovaných osôb

5.) údaje o príjmoch všetkých členov domácnosti a čistý mesačný príjem za posledných 6   mesiacov,  alebo čestné prehlásenie o žiadnom príjme.

Žiadosť o JFP  je potrebné dať potvrdiť na ÚPSVaR,

  1. Rodičovský príspevok
  2. evidencia ÚPSVaR(od-do)
  3. výživné na deti- právoplatný rozsudok, náhradné výživné na mal. deti,
  4. prídavky na deti,
  5. podpora v nezamestnanosti ( kópia rozhodnutia Sociálnej poisťovne)
  6. dávka v hmotnej núdzi – potvrdenie
  7. predložiť posledný dôchodkový výmer- sociálna poisťovňa,
  8. zdôvodnenie žiadosti,
  9. vyhlásenie žiadateľa/ky

 

Po prijatí žiadosti o jednorazový finančný príspevok občana po prehodnotení kompletnej žiadosti vykoná Útvar  sociálnych služieb Mesta Senec, referent sociálno-pravnej kurately   a to v lehote do 30 – dní vydá STANOVISKO o jednorazovej finančnej výpomoci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Súbory / prílohy