Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Postup pri podávaní žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa začína na základe písomnej Žiadosti občana s trvalým pobytom v Senci. Ak občan vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sám podať žiadosť, môže v jeho mene a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tohto občana podať žiadosť aj iná fyzická osoba

 

Žiadosť -  o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, ktorá sa podáva poštou na adresu Mestského úradu Senec, Mierové nám. č. 8, Senec.  alebo osobne na podateľni Mesta Senec.

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu obsahuje:

 a) meno a priezvisko žiadateľa (fyzickej osoby), ktorej sa má sociálna služba poskytovať,

 b) dátum narodenia,

 c) adresu pobytu,

 d) rodinný stav,

 e) štátne občianstvo,

 f) druh  a formu sociálnej služby, na ktorú má byť fyzická osoba posúdená.

Prílohu žiadosti tvorí:

 a) Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, v zmysle zákona 448/2008 Z.z. resp. lekárske nálezy odborných lekárov, správa o priebehu, o vývoji choroby a zdravotného postihnutia alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie, nie starší ako šesť mesiacov

b) vyhlásenie o majetku fyzickej osoby s osvedčeným podpisom na matrike Mesta.

Podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálne služby je posudok o odkázanosti na sociálne služby. Mesto na základe zdravotného posudku a sociálneho posudku vyhotoví posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje:

a) stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby

b) návrh druhu sociálnej služby,

d) určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.

 

Po prijatí žiadosti občana o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu vykoná Útvar  sociálnych služieb Mesta Senec posudkovú činnosť (sociálnu posudkovú činnosť a zdravotnú posudkovú činnosť) a v lehote 30 – dní vydá posudokrozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

 

 

 

 

 

 

Súbory / prílohy