Hlavný kontrolór

Ing. Nataša Urbanová, PhD.

Hlavného kontrolóra volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo.

Mestské zastupiteľstvo ho volí na obdobie šesť rokov.

Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta.

Hlavný kontrolór

  • vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d zákona o obecnom zriadení
  • predkladá mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v mestskom zastupiteľstve zverejnený spôsobom v meste obvyklým
  • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a k návrhu záverečného účtu mesta pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve
  • predkladá správu o výsledku kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí
  • predkladá mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka
  • spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie
  • vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon
  • je povinný vykonať kontrolu, ak o to požiada mestské zastupiteľstvo

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným. Môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených mestským zastupiteľstvom.

Pravidlá činnosti hlavného kontrolóra a jeho kontrolného útvaru v podmienkach Mesta Senec.

Oznamovanie protispoločenskej činnosti v podmienkach Mesta Senec

Kontakt

Mestský úrad Senec, prízemie (vľavo).
Tel.: 02/2020 5131
Fax.: 02/4592 3561
E-mail: urbanovan@senec.sk

 

Súbory / prílohy