Mestská rada

Mestská rada na volebné obdobie r. 2022 - 2026

 

Juraj Gubáni

Rudolf Bittner

Gabriella Németh

Ján Pullman

Janka Turanská

 

 

Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva a zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora.

Mestská rada je zložená z poslancov, ktorých volí mestské zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Počet členov mestskej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov mestského zastupiteľstva.

V zložení mestskej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v mestskom zastupiteľstve.

Mestská rada najmä:

  • rozpracúva a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva a organizuje prípravu podkladov na rokovanie mestského zastupiteľstva
  • zaoberá sa všetkými bežnými vecami, týkajúcimi sa majetku mesta, jej fondov a rozpočtu, daní a poplatkov a podáva o nich návrhy mestskému zastupiteľstvu alebo primátorovi
  • organizuje a zjednocuje činnosť mestského zastupiteľstva
  • plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva

Mestská rada sa schádza podľa potreby najmenej raz za tri mesiace. Jej zasadnutia zvoláva a vedie primátor mesta alebo zástupca primátora, ak tak neurobí primátor.

Mestská rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady. Na prijatie uznesenia mestskej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov.