Mestské zastupiteľstvo

Mestské zastupiteľstvo na volebné obdobie r. 2022 - 2026

Volebný obvod č. 1

Ulice:

Bratislavská č. 3-25 iba nepárne čísla, , Pivničná, Farské námestie, Moyzesova, Robotnícka, Vinohradnícka, Šafárikova, Fraňa Kráľa,  Tehelná, Krátka,  J.Jesenského, Mierové námestie, Námestie 1. Mája, Trnavská, m.č. Svätý Martin, Dúhová, Boldocká cesta, Rosná, Slnečná, Mlynská, Jasná,  Kvetná, Vrbenského, Hečkova, Fučíkova, Štefánikova, Vodná, Rybárska, Štúrova, SNP, Školská, Hollého, Hurbanova, Kollárova, Turecká, Pod vinicami, Železničná, Šamorínska, Nitrianska.

Ing. Róbert Podolský
nezávislý kandidát
robert.podolsky@senec.sk

 

Eduard Kubala
nezávislý kandidát

eduard.kubala@senec.sk

 

Ľuboš Várady
nezávislý kandidát
lubos.varady@senec.sk

 

PhDr. Gabriella Németh
SZŐVETSÉG-Magyarok , Nemzetiségek, Régiók / ALIANCIA-Maďari, Národnosti, Regióny
gabriella.nemeth@senec.sk

 

 

Mgr. Rudolf Galambos
SZŐVETSÉG-Magyarok , Nemzetiségek, Régiók / ALIANCIA-Maďari, Národnosti, Regióny
rudolf.galambos@senec.sk

 

Janka Turanská
STAROSTOVIA A NEZÁVISLÝ KANDIDÁTI
jana.turanska@senec.sk

 

Ing. David Tengeri
nezávislý kandidát
david.tengeri@senec.sk

 

Mgr. Kristína Harvanová Černayová
nezávislý kandidát

kristina.harvanova.cernayova@senec.sk

 

Ing. Martina Bollová
Progresívne Slovensko
martina.bollova@senec.sk

Volebný obvod č. 2

Ulice:

Horný dvor, Gaštanová, Čerešňová, Višňová, Šípková, Trnková, Drienková, Bazová, Marhuľová, Morušová, Javorová, Pezinská, Záhradnícka, Žarnovova, Ľ.Fullu, Baničova, Jána Smreka, E.B.Lukáča, Novomeského, Bratislavská č. 2-30 iba párne čísla a 27-75 iba nepárne čísla, Kalinčiakova, Liptovská, M.Urbana, Gagarinova, Pri Striebornom jazere, Zemplínska, Hany Zelinovej, Dobšinského, Karola Šišku, Ulica pri Búroši, Lesná, Jedľová, Smreková, Borovicová, Borievková, Okružná, Horná, Dolná, Turnianska, Sereďská, Muškátová, Ružová, Fialková, Tulipánová, Jánošíkova, Oravská, Kysucká, Považská, Inovecká, Žitavská, Svätoplukova, Bernolákova, Košická, Pribinova, Sokolská, Vajanského, Kováčska, Mäsiarska, Lichnerova, J.G.Tajovského, Fándlyho, Chalupkova, A.Sládkoviča, Hviezdoslavova, Priemyselná, Bélu Bartóka, Letná, Športová

 


Ing. Juraj Gubáni
nezávislý kandidát
juraj.gubani@senec.sk

 

Ing. Rudolf Bittner
nezávislý kandidát
rudolf.bittner@senec.sk

 

Mgr. Iveta Barková
Progresívne Slovensko
iveta.barkova@senec.sk

 

Mgr. Gyula Bárdos
SZŐVETSÉG-Magyarok , Nemzetiségek, Régiók / ALIANCIA-Maďari, Národnosti, Regióny

gyula.bardos@senec.sk

 


PhDr. Tomáš Mókoš
nezávislý kandidát

tomas.mokos@senec.sk

 

Ing. arch. Richard Pauer
nezávislý kandidát
richard.pauer@senec.sk

 

Mgr. Peter Príbelský
Kresťanskodemokratické hnutie
peter.pribelsky@senec.sk

 Monika Macháčková
nezávislý kandidát
monika.machackova@senec.sk

 


Volebný obvod č. 3

Ulice:

Svätého Urbana, Škorcová,  Pri Štifte, J.Murgaša, J.Farkasa, J.Csermáka, A.Hlinku, A.Dubčeka, Mesačná, Lipová, Zimná, Jesenná, Agátová, Brezová, Dlhá, Orechová, Jarná, Lúčna, Drozdia, Jastrabia, Slávičia, Ulica pri včelárikoch, Škovránčia, Holubia, Lastovičia, Sovia, Vtáčia, Sadová, Slnečné jazerá, Karasová, Ulica pri Čiernej vode; Vrabčia, Horný dvor, Poľná, Diaľničná cesta, Gaštanová, Čerešňová, Višňová, Šípková, Trnková, Drienková, Bazová, Marhuľová, Morušová, Javorová, Hany Zelinovej, Dobšinského, Karola Šišku, Ulica pri Búroši, Lesná, Jedľová, Smreková, Borovicová, Borievková, Okružná, Horná, Dolná, Turnianska, Sereďská, Muškátová, Ružová, Fialková, Tulipánová, Strmá, Kapria.

Peter Kmeť
Progresívne Slovensko
peter.kmet@senec.sk

 

Ing. Mária Hudáková
STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

maria.hudakova@senec.sk

 

Ing. Ján Pullman
Progresívne Slovensko
jan.pullman@senec.sk

 

Andrea Šlosárová
STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
andrea.slosarova@senec.sk

 


 

Činnosť mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo je najvyšším orgánom mestskej samosprávy a zastupiteľským zborom mesta zloženým z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta. Počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami mestské zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov v zmysle zákona o obecnom zriadení. V našom meste je to v zmysle uznesenia č. 19 poslancov. Funkcia poslanca je nezlučiteľná s:

 • s funkciou primátora
 • s funkciou zamestnanca mesta, v ktorom bol zvolený, alebo s funkciou štatutárneho orgánu rozpočtovej alebo právnickej príspevkovej organizácie zriadenej mestom
 • ďalšími funkciami, ak to ustanovuje osobitný zákon

Pôsobnosť a právomoc mestského zastupiteľstva vymedzuje zákon o obecnom zriadení a bližšie upravuje Štatút mesta a Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov.

Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta a je mu vyhradené:

 • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony, týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním
 • schvaľovať rozpočet mesta a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa §20 ods.1 zákona o obecnom zriadení, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku
 • schvaľovať územný plán mesta a jeho častí a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mesta
 • rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok podľa osobitných predpisov
 • určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky
 • vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja mesta a zvolávať zhromaždenie obyvateľov mesta
 • uznášať sa na nariadeniach mesta, schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo mesta v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1 zákona o obecnom zriadení
 • určiť plat primátora podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie primátora; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie
 • schvaľovať štatút mesta, rokovací poriadok mestského zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov
 • zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie mesta a na návrh primátora vymenúvať a odvolávať ich vedúcich – riaditeľov, zakladať , zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov mesta do iných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť mesta v právnickej osobe
 • schvaľovať združovanie mestských prostriedkov a činnosti a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho a záujmového fondu
 • udeľovať čestné občianstvo mesta, mestské vyznamenania a ceny
 • ustanovovať farby mesta, mestskú vlajku a mestský erb, pečať mesta a znelku mesta
 • prerokúvať protest prokurátora podaný proti nariadeniu mesta alebo uzneseniu mestského zastupiteľstva, ako ja upozornenie prokurátora na nečinnosť alebo na porušovanie zákonov mestským zastupiteľstvom a jeho orgánmi
 • rozhodovať o zložení a úlohách komisií

Mestské zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Jeho zasadnutia zvoláva a vedie primátor, ak zákon o obecnom zriadení neustanovuje inak. Postavenie a pôsobnosť mestského zastupiteľstva, spôsob zvolávania ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva, prípravu a obsah rokovania mestského zastupiteľstva, spôsob uznášania a prijímania uznesení upravuje Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva.

Zásady a financovanie Zboru pre občianske záležitosti na vykonávanie obradov a slávnostností na území mesta Senec

Zasadnutia Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Senci  2023-2026