Mestské zastupiteľstvo

Mestské zastupiteľstvo na volebné obdobie r. 2014 - 2018

Volebný obvod č. 1

Ulice:

Bratislavská 3-25, Svätého Urbana, Škorcová, Pivničná, Farské námestie, Námestie A.Molnára, Moyzesova, Robotnícka, Vinohradnícka, Šafárikova, Fraňa Kráľa, Pri Štifte, J.Murgaša, J.Farkasa, J.Csermáka, A.Hlinku, A.Dubčeka, Mesačná, Tehelná, Krátka, J.Jesenského, Mierové námestie, Námestie 1. Mája, Trnavská, m.č. Svätý Martin, Lipová, Zimná, Jesenná, Agátová, Brezová, Dlhá, Orechová, Dúhová, Jarná, Lúčna, Boldocká cesta, Rosná, Slnečná, Mlynská, Jasná, Kvetná, Vrbenského, Hečkova, Fučíkova, Štefánikova, Vodná, Rybárska, Štúrova, SNP, Školská, Hollého, Hurbanova, Kollárova, Turecká

Ing. Mikuláš Bertok
Most-Híd
mikulas.bertok@senec.sk

Zdenek Černay
NEKA
zdenek.cernay@senec.sk

Mgr. Rudolf Galambos
SMK-MKP
rudolf.galambos@senec.sk

Ing. Mária Hudáková
NEKA
maria.hudakova@senec.sk

Zuzana Gabrišová Košecová, PhDr.
NEKA
zuzana.kosecova@senec.sk

Ing. Ján Maglocký
NEKA
jan.maglocky@senec.sk

PhDr. Gabriella Németh
SMK-MKP
gabriella.nemeth@senec.sk

PaedDr. Monika Snohová
NEKA
monika.snohova@senec.sk

Jana Turanská
NEKA
jana.turanska@senec.sk

Ladislav Žittňan
NEKA
ladislav.zittnan@senec.sk

Volebný obvod č. 2

Ulice:

Horný dvor, Gaštanová, Čerešňová, Višňová, Šípková, Trnková, Drienková, Bazová, Morušová, Javorová, Pezinská, Záhradnícka, Žarnovova, Ľ.Fullu, Baničova, Jána Smreka, E.B.Lukáča, Novomeského, Bratislavská č. 2-30 a 27-75, Kalinčiakova, Liptovská, M.Urbana, Gagarinova, Pri Striebornom jazere, Zemplínska, Hany Zelinovej, Dobšinského, Karola Šišku, Ulica pri Búroši, Lesná, Jedľová, Smreková, Borovicová, Borievková, Okružná, Horná, Dolná, Turnianska, Sereďská, Muškátová, Ružová, Fialková, Tulipánová, Jánošíkova, Oravská, Kysucká, Považská, Inovecká, Žitavská, Svätoplukova, Bernolákova, Košická, Pribinova, Sokolská, Vajanského, Kováčska, Mäsiarska, Lichnerova, J.G.Tajovského, Fándlyho, Chalupkova, A.Sládkoviča, Hviezdoslavova, Priemyselná, BéluBartóka, Letná, Športová, Železničná, Šamorínska, Nitrianska, Slnečné jazerá

Ing. Dušan Badinský
NEKA
dusan.badinsky@senec.sk

Mgr. Gyula Bárdos
SMK-MKP
gyula.bardos@senec.sk

Ing. Rudolf Bittner
NEKA
rudolf.bittner@senec.sk

Ing. Juraj Gubáni
NEKA
juraj.gubani@senec.sk

Ing. Jana Némethová
NEKA
jana.nemethova@senec.sk

Mgr. František Podolský
NEKA
frantisek.podolsky@senec.sk

Mgr. Peter Príbelský
KDH
peter.pribelsky@senec.sk

Ing. arch. Peter Sedala
NEKA
peter.sedala@senec.sk

Mgr. Pavol Škovránek
KDH
pavol.skovranek@senec.sk

Činnosť mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo je najvyšším orgánom mestskej samosprávy a zastupiteľským zborom mesta zloženým z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta. Počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami mestské zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov v zmysle zákona o obecnom zriadení. V našom meste je to v zmysle uznesenia č. 19 poslancov. Funkcia poslanca je nezlučiteľná s:

 • s funkciou primátora
 • s funkciou zamestnanca mesta, v ktorom bol zvolený, alebo s funkciou štatutárneho orgánu rozpočtovej alebo právnickej príspevkovej organizácie zriadenej mestom
 • ďalšími funkciami, ak to ustanovuje osobitný zákon

Pôsobnosť a právomoc mestského zastupiteľstva vymedzuje zákon o obecnom zriadení a bližšie upravuje Štatút mesta a Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov.

Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta a je mu vyhradené:

 • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony, týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním
 • schvaľovať rozpočet mesta a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa §20 ods.1 zákona o obecnom zriadení, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku
 • schvaľovať územný plán mesta a jeho častí a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mesta
 • rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok podľa osobitných predpisov
 • určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky
 • vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja mesta a zvolávať zhromaždenie obyvateľov mesta
 • uznášať sa na nariadeniach mesta, schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo mesta v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1 zákona o obecnom zriadení
 • určiť plat primátora podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie primátora; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie
 • schvaľovať štatút mesta, rokovací poriadok mestského zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov
 • zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie mesta a na návrh primátora vymenúvať a odvolávať ich vedúcich – riaditeľov, zakladať , zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov mesta do iných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť mesta v právnickej osobe
 • schvaľovať združovanie mestských prostriedkov a činnosti a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho a záujmového fondu
 • udeľovať čestné občianstvo mesta, mestské vyznamenania a ceny
 • ustanovovať farby mesta, mestskú vlajku a mestský erb, pečať mesta a znelku mesta
 • prerokúvať protest prokurátora podaný proti nariadeniu mesta alebo uzneseniu mestského zastupiteľstva, ako ja upozornenie prokurátora na nečinnosť alebo na porušovanie zákonov mestským zastupiteľstvom a jeho orgánmi
 • rozhodovať o zložení a úlohách komisií

Mestské zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Jeho zasadnutia zvoláva a vedie primátor, ak zákon o obecnom zriadení neustanovuje inak. Postavenie a pôsobnosť mestského zastupiteľstva, spôsob zvolávania ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva, prípravu a obsah rokovania mestského zastupiteľstva, spôsob uznášania a prijímania uznesení upravuje Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva.

Zásady a financovanie Zboru pre občianske záležitosti na vykonávanie obradov a slávnostností na území mesta Senec