Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Oznamovanie protispoločenskej činnosti v podmienkach Mesta Senec

Podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu alebo v inom obdobnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti upravuje zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nazývaný aj Zákon o whistleblowingu (ďalej len „zákon“). Cieľom zákona je motivácia fyzických osôb oznamovať protispoločenskú činnosť, o ktorej sa  dozvedeli v súvislosti so svojim pracovnoprávnym vzťahom alebo iným obdobným vzťahom.

 

Zodpovednou osobou je podľa § 10 ods. 1 zákona hlavný kontrolór:

Ing. Nataša Urbanová, PhD.

hlavná kontrolórka mesta Senec

 

Kontaktné údaje:

Mestský úrad Senec

Mierové námestie 8, 903 01 Senec

1. poschodie, č. dv. 12

e-mail: kontrolor@senec.sk

 

Oznámenie skutočností týkajúcich sa protispoločenskej činnosti prípadne závažnej

protispoločenskej činnosti možno podať v podmienkach Mesta Senec:

 

1. Písomne:

do podateľne MsÚ v zalepenej obálke adresovanej k rukám hlavného kontrolóra s označením „Neotvárať“; neotvorená obálka bude bezodkladne postúpená hlavnému kontrolórovi;

2. E-mailom:

oznámenie v elektronickej podobe je možné uskutočniť zaslaním oznámenia na e-mailovú adresu kotrolor@senec.sk  Tento spôsob podávania oznámení je prístupný nepretržite, 24 hodín denne.

3. Ústne:

oznamovateľ môže požiadať o osobné stretnutie v pracovných dňoch a v pracovnom čase osobne v kancelárii hlavnej kontrolórky, hlavná kontrolórka vyhotoví zápisnicu o ústnom oznámení

Oznámenie je možné podať aj anonymne.

 

Hlavný kontrolór plní úlohy spojené s prijatím a preverovaním oznámení podaných oznamovateľmi, pričom v zmysle § 10 ods. 5 zákona je povinný potvrdiť prijatie oznámenia do siedmich dní od jeho prijatia  a preveriť oznámenie najneskôr do 90 dní odo dňa potvrdenia jeho prijatia; ak sa prijatie oznámenia nepotvrdilo, do 90 dní od uplynutia siedmich dní od prijatia oznámenia. Za preverenie oznámenia sa považuje aj postúpenie veci na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo osobitných predpisov (napr. podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov).

 

Oznamovateľom je v zmysle § 2 písm. a) zákona:

  •  fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia, alebo zamestnávateľovi, za oznamovateľa sa považuje aj fyzická osoba, ktorá v dobrej viere

?  urobí oznámenie a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah  sa skončil, ak sa dozvedela informácie o protispoločenskej činnosti počas trvania tohto pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu,

?  urobí oznámenie a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah ešte nevznikol, ak sa dozvedela informácie o protispoločenskej činnosti počas výberového konania alebo v rámci predzmluvných vzťahov,

?  urobila oznámenie anonymne a jej totožnosť bola odhalená,

?  zverejnila informácie o protispoločenskej činnosti, ktoré sa dozvedela počas výberového konania alebo predzmluvných vzťahov a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah ešte nevznikol alebo počas trvania pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu alebo po skončení pracovnoprávneho alebo iného obdobného vzťahu z dôvodu, že :

4a) urobila oznámenie prostredníctvom vnútorného systému preverovania oznámení a nebola oboznámená s výsledkom preverenia podľa § 10 ods. 8, alebo neboli prijaté vhodné opatrenia podľa § 10 ods. 8 a následne urobila takéto oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia a nebola v primeranej lehote oboznámená so stavom preverovania alebo s výsledkom preverenia,

 

4b) urobila oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia a nebola v primeranej lehote oboznámená so stavom preverovania alebo s výsledkom preverenia,

 

4c) je dôvodná obava, že protispoločenská činnosť môže predstavovať bezprostredné alebo zjavné ohrozenie verejného záujmu, alebo

 

4d) je dôvodná obava, že v prípade urobenia oznámenia orgánu príslušnému na prijatie oznámenia by jej hrozil postih alebo vzhľadom na konkrétne okolnosti prípadu hrozí, že orgány na prijatie oznámenia nezabezpečia nestranné a nezávislé preverenie skutočností uvedených v oznámení.

 

Oznámením je v zmysle § 2 písm. b) zákona uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom alebo iným obdobným vzťahom a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti.

 

Závažnou protispoločenskou činnosťou sa podľa § 2 písm. d) zákona rozumie:

·         trestné činy podľa § 168, § 170, § 170b, § 177, § 212, § 213, § 217, § 221, § 226, § 233a, § 237 až 240, § 243, § 243a, § 247, § 247d, § 251a, § 252 až 254, § 261 až 263, § 266 až 268, § 271, § 278a, § 283, § 299a, § 302, § 305, § 326 až 327a, § 328 až 336b, § 336d, § 348, § 352a alebo § 374 Trestného zákona,

·         trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou dva roky,

·         správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom, alebo

·         správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30 000 eur

S odkazom na ust. § 3 písm. b) a c) zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov možno pod pojmom protispoločenská činnosť rozumieť:

·         konanie, ktoré je trestným činom, alebo

·         konanie, ktoré je priestupkom alebo správnym deliktom, alebo

·         iné konanie, ktoré nie je priestupkom alebo iným správnym deliktom, ale pôsobí negatívne na spoločnosť (napr. diskriminácia, šikana, obťažovanie,...).

Odvetné opatrenia voči oznamovateľovi sú zakázané.

 

Zákon upravuje možnosti ochrany oznamovateľov:

 

·         § 3 zákona upravuje poskytnutie ochrany oznamovateľovi v prípade, keď podal oznámenie o závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je trestným činom, žiadosť o poskytnutie ochrany môže oznamovateľ podať zároveň s oznámením alebo počas trestného konania, žiadosť sa podáva prokurátorovi písomne alebo ústne do zápisnice,

·         § 5 zákona upravuje poskytnutie ochrany oznamovateľovi v prípade, ak podal oznámenie o správnom delikte správnemu orgánu, žiadosť o poskytnutie ochrany môže oznamovateľ podať zároveň s oznámením alebo počas konania o správnom delikte, žiadosť sa podáva orgánu, ktorý je príslušný na konanie o správnom delikte písomne alebo ústne do zápisnice,

·         § 12 zákona upravuje možnosť ochrany oznamovateľa, ktorá spočíva v možnosti Úradu na ochranu oznamovateľov (ďalej len „Úrad“) pozastaviť účinnosť pracovnoprávneho úkonu voči oznamovateľovi, ak je dôvodné podozrenie, že bol takýto úkon urobený v súvislosti s oznámením, oznamovateľ môže požiadať Úrad o pozastavenie účinnosti tohto pracovnoprávneho úkonu do 15 dní odo dňa, keď sa o ňom dozvedel

Zodpovedná osoba je povinná zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa oznámenia, toho proti komu smeruje a o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedela pri prijímaní a preverovaní oznámení. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá aj po skončení pracovného pomeru.

 

Podrobnosti pri oznamovaní a preverovaní oznámení o protispoločenskej činnosti obsahuje nasledovný dokument: Smernica primátora Mesta Senec č. 1/2024, ktorou sa určujú podrobnosti podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti