Primátor

Ing. Pavol Kvál 

 

 

Ing. Pavol Kvál bol na volebné obdobie 2022 - 2026 zvolený do funkcie primátora mesta Senec ako nezávislý kandidát.

Primátor je predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta a zastupuje ho navonok.

Funkcia primátora je verejnou funkciou.

 

Primátor najmä:

  • zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady, podpisuje ich uznesenia ako aj všeobecné záväzné nariadenia mesta
  • zabezpečuje výkon mestskej správy
  • zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám
  • rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo Štatútom vyhradené mestskému zastupiteľstvu
  • vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok mestského úradu
  • priamo riadi náčelníka MsP a prednostu MsÚ
  • používa mestské insígnie
  • uchováva vlajku mesta a pečať mesta