Územný plán

Vyjadrenie k funkčnému využitiu pozemkov, územnoplánovacia informácia – Žiadosť (PDF, 181kB)

 

Územný plán mesta Senec

Informácie k procesu obstarávania nového Územného plánu mesta Senec

 

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (SEA)

 

Mesto Senec, ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán mesta Senec“, obstaralo vypracovanie „Správy o hodnotení strategického dokumentu“, ktorým je Koncept územného plánu Mesta Senec.

Pozvánka na verejné prerokovanie „Správy o hodnotení strategického dokumentu“ s výkladom spracovateľa (PDF, 356kB)

Oznámenie kontaktnej adresy Okresným úradom Senec, odbor starostlivosti o ŽP (PDF, 1,5MB)

Správa o hodnotení strategického dokumentu – ÚPD Územný plán mesta Senec – Koncept (PDF, 3,8MB)

 

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o ŽP, ako príslušný orgán určil „Rozsah hodnotenia" a časový harmonogram pre hodnotenie vplyvov strategického dokumentu „Územný plán mesta Senec“.

Rozsah hodnotenia pre strategický dokument (PDF, 1,0MB)

 

Mesto Senec, ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán mesta Senec – Koncept riešenia“ zabezpečilo „Oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán mesta Senec“.

Oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán mesta Senec (PDF, 395KB)

 

Územný plán mesta Senec - Koncept riešenia územnoplánovacej dokumentácie

Textová a tabuľková časť (PDF, 2,5MB)

Variant I

V.I-V.č.1. Výkres širších vzťahov (PDF, 5,6MB)

V.I-V.č.2a. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia (PDF, 4,6MB)

V.I-V.č.2b. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia (PDF, 2,4MB)

V.I-V.č.3a. Výkres verejného dopravného vybavenia (PDF, 4,5MB)

V.I-V.č.3b. Výkres verejného dopravného vybavenia (PDF, 2,1MB)

V.I-V.č.4a. Výkres verejného technického vybavenia – vodné hospodárstvo (PDF, 4,3MB)

V.I-V.č.4b. Výkres verejného technického vybavenia – vodné hospodárstvo (PDF, 1,5MB)

V.I-V.č.5a. Výkres verejného technického vybavenia – energetika (PDF, 4,6MB)

V.I-V.č.5b. Výkres verejného technického vybavenia – energetika (PDF, 1,7MB)

V.I-V.č.6. Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny (PDF, 5,2MB)

V.I-V.č.7. Výkres perspektívneho použitia poľnohospodárskej a lesnej pôdy na nepoľnohospodárske účely (PDF, 4,4MB)

Variant II

V.II-V.č.1. Výkres širších vzťahov (PDF, 5,6MB)

V.II-V.č.2a. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia (PDF, 4,6MB)

V.II-V.č.2b. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia (PDF, 2,3MB)

V.II-V.č.3a. Výkres verejného dopravného vybavenia (PDF, 4,5MB)

V.II-V.č.3b. Výkres verejného dopravného vybavenia (PDF, 2,0MB)

V.II-V.č.4a. Výkres verejného technického vybavenia – vodné hospodárstvo (PDF, 4,3MB)

V.II-V.č.4b. Výkres verejného technického vybavenia – vodné hospodárstvo (PDF, 1,5MB)

V.II-V.č.5a. Výkres verejného technického vybavenia – energetika (PDF, 4,6MB)

V.II-V.č.5b. Výkres verejného technického vybavenia – energetika (PDF, 1,7MB)

V.II-V.č.6. Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny (PDF, 5,2MB)

V.II-V.č.7. Výkres perspektívneho použitia poľnohospodárskej a lesnej pôdy na nepoľnohospodárske účely (PDF, 4,4MB)

Územný plán mesta Senec - Zadanie

Územný plán mesta Senec – Zadanie (rok 2010) (PDF, 1,6MB)

Územný plán mesta Senec – Zadanie – príloha č.1 (PDF, 16,4MB)

 

Platný Územný plán mesta Senec v znení jeho Zmien a doplnkov

 

Grafická časť

ÚP mesta Senec, vrátane schválených zmien a doplnkov – Grafika „A“ (PDF, 26MB)

ÚP mesta Senec, vrátane schválených zmien a doplnkov – Grafika „B“ (PDF, 3,4MB)

 

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN), ktorými sa menili a dopĺňali Územno-hospodárske zásady (ÚHZ) pre vypracovanie Územného plánu sídelného útvaru Senec (ÚPN-SÚ), VZN ONV Bratislava vidiek z októbra 1988, ktorým bol schválený Územný plán sídelného útvaru Senec, PZ ONV v BA č. 21P/1989 zo dňa 22.06.1989 a Uznesenie MsZ č. 24/93 zo dňa 17.06.1993, ktorým bola schválená ÚPD Mesta Senec – „Zásady regulatívov rozvoja Mesta Senec“.

VZN č. 9/2004 zo dňa 17.06.2004 (PDF, 6,2MB)

VZN č. 1/2005 zo dňa 08.09.2005 (PDF, 2,2MB)

VZN č. 3/2007 zo dňa 10.05.2007 (PDF, 2,6MB)

VZN č. 4/2007 zo dňa 13.09.2007 (PDF, 1,0MB)

VZN č. 5/2007 zo dňa 13.09.2007 (PDF, 1,5MB)

 

Textová časť

Zásady regulatívov rozvoja mesta Senec – Textová časť (PDF, 15,7MB)

Textová a tabuľková časť Návrhu riešenia ÚPN-SÚ (PDF, 34,3MB)

Návrh smerníc pre územný rozvoj ÚPN-SÚ (PDF, 3,3MB)

 

Strategické a súvisiace dokumenty

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Senec

je základným strednodobým (7 – 10 rokov) strategickým dokumentom miestnej samosprávy. Povinnosť miestnej samosprávy vypracovať tento programový dokument vychádza zo zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 378/2016 Z. z.. Tento strategický dokument je základným prvkom komplexného rozvoja územia miestnej samosprávy. Okrem zákonnej povinnosti dôležitosť dokumentu vyplýva aj z dôvodu získavania finančných prostriedkov z EÚ.

PHSR mesta Senec na roky 2011 – 2018 (PDF, 2,3MB)

Na základe citovaného zákona Mestu Senec vznikla povinnosť vypracovať nový dokument PHSR na ďalšie obdobie 2019 – 2028, ktorý bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Senci, Uznesenie MsZ č. 10/2019 zo dňa 06. februára 2019. PHSR vypracoval Inštitút priestorového plánovania v spolupráci s pracovníkmi mestského úradu.

PHSR mesta Senec na roky 2019 – 2028 (PDF, 7,0MB)

PHSR mesta Senec na roky 2019 – 2028 po častiach

01 Úvod a metodika (PDF, 1,2MB)

02 Komplexné hodnotenie – hospodárska oblasť (PDF, 2,3MB)

03 Komplexné hodnotenie – Sociálna oblasť (PDF, 3,7MB)

04 Komplexné hodnotenie - Environmentálna oblasť (PDF, 1,0MB)

05 Odhad vývoja, možné riziká, vnútorný potenciál a limity rozvoja (PDF, 0,7MB)

06 SWOT analýza a identifikácia problémov (PDF, 0,7MB)

07 Ciele a priority rozvoja (PDF, 1,0MB)

08 Zoznam opatrení a aktivít (PDF, 0,6MB)

09 Subjekty riadenia, systém monitorovania a hodnotenia a finančný plán (PDF, 0,7MB)

10 Záver (PDF, 0,7MB)

11 Prílohy (PDF, 0,8MB)

12 Príloha č. 6 – Akčný plán PHSR mesta Senec na roky 2019 – 2028 (PDF, 0,2MB)

 

LOKÁLNY AKČNÝ PLÁN E-MOBILITY PRE MESTO SENEC

Lokálnym akčným plánom e-mobility má Mesto Senec záujem nadviazať na stratégiu rozvoja elektromobility v Európskej únií resp. Slovenskej republike, ktorej cieľom je postupne budovať “ekosystém” s postupným znižovaním emisií z pohľadu lokálnej dopravy ako ekologickú alternatívu, ktorá prispieva k zvýšeniu kvality života v mestách vďaka eliminácií emisného zaťaženia aj akustického smogu.

Lokálny akčný plán e-mobility pre Mesto Senec (PDF, 4,2MB)

Mesto Senec odporúča primerané plnenie navrhovaných opatrení, ktorými sa napomôže rozvoju elektromobility, čím sa znížia emisie z dopravy a lokálne sa tak zníži znečistenie ovzdušia, hluku a tým sa zlepší životné prostredie. Uznesenie MsZ č. 51/2019 zo dňa 14. mája 2019.

 

Generel dažďovej kanalizácie v meste Senec (protipovodňová ochrana), ktorý bol schválený Mestským zastupiteľstvom uznesením č.69/2015 zo dňa 10.09.2015

Generel dažďovej kanalizácie v meste Senec – textová a grafická časť (ZIP, 23MB)

 

Mesto Senec - Adaptačné opatrenia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, časť: Drobné hydrotechnické opatrenia

Štúdia je určená primárne pre výkonných reprezentantov mesta Senec, samosprávy a lokálnej štátnej správy. Využívať ju môže aj verejnosť, či developeri pri zisťovaní plánov adaptačných opatrení v meste Senec nakoľko sa ich budú bytostne dotýkať.

Adaptačné opatrenia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, časť: Drobné hydrotechnické opatrenia - textová a grafická časť (PDF, 15,2MB)

 

Generel zelene mesta Senec, október – november 2012

Grafika (PDF, 9,9MB)

Dendrologický prieskum (ZIP, 8,2MB)

Výkresy vo formáte DWG (ZIP, 58,3MB)

 

Krajinnoekologický plán mesta Senec – 2009

KEP Senec – dokument (PDF, 6,3MB)

 

Bližšie informácie k územnoplánovacej dokumentácii Územný plán mesta Senec, k strategickým a súvisiacim dokumentom na Mestskom úrade v Senci, útvar stratégie a rozvoja mesta, Mierové námestie č. 8, 903 01 Senec, počas stránkových dní mestského úradu.