uzemny plan

Vyjadrenie k funkčnému využitiu pozemkov, územnoplánovacia informácia – Žiadosť (PDF, 181kB)

 

Územný plán mesta Senec

Informácie k procesu obstarávania nového Územného plánu mesta Senec

 

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (SEA)

 

Mesto Senec, ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán mesta Senec“, obstaralo vypracovanie „Správy o hodnotení strategického dokumentu“, ktorým je Koncept územného plánu Mesta Senec.

Pozvánka na verejné prerokovanie „Správy o hodnotení strategického dokumentu“ s výkladom spracovateľa (PDF, 356kB)

Oznámenie kontaktnej adresy Okresným úradom Senec, odbor starostlivosti o ŽP (PDF, 1,5MB)

Správa o hodnotení strategického dokumentu – ÚPD Územný plán mesta Senec – Koncept (PDF, 3,8MB)

 

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o ŽP, ako príslušný orgán určil „Rozsah hodnotenia" a časový harmonogram pre hodnotenie vplyvov strategického dokumentu „Územný plán mesta Senec“.

Rozsah hodnotenia pre strategický dokument (PDF, 1,0MB)

 

Mesto Senec, ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán mesta Senec – Koncept riešenia“ zabezpečilo „Oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán mesta Senec“.

Oznámenie o strategickom dokumente – Územný plán mesta Senec (PDF, 395KB)

 

Územný plán mesta Senec - Koncept riešenia územnoplánovacej dokumentácie

Textová a tabuľková časť (PDF, 2,5MB)

Variant I

V.I-V.č.1. Výkres širších vzťahov (PDF, 5,6MB)

V.I-V.č.2a. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia (PDF, 4,6MB)

V.I-V.č.2b. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia (PDF, 2,4MB)

V.I-V.č.3a. Výkres verejného dopravného vybavenia (PDF, 4,5MB)

V.I-V.č.3b. Výkres verejného dopravného vybavenia (PDF, 2,1MB)

V.I-V.č.4a. Výkres verejného technického vybavenia – vodné hospodárstvo (PDF, 4,3MB)

V.I-V.č.4b. Výkres verejného technického vybavenia – vodné hospodárstvo (PDF, 1,5MB)

V.I-V.č.5a. Výkres verejného technického vybavenia – energetika (PDF, 4,6MB)

V.I-V.č.5b. Výkres verejného technického vybavenia – energetika (PDF, 1,7MB)

V.I-V.č.6. Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny (PDF, 5,2MB)

V.I-V.č.7. Výkres perspektívneho použitia poľnohospodárskej a lesnej pôdy na nepoľnohospodárske účely (PDF, 4,4MB)

Variant II

V.II-V.č.1. Výkres širších vzťahov (PDF, 5,6MB)

V.II-V.č.2a. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia (PDF, 4,6MB)

V.II-V.č.2b. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia (PDF, 2,3MB)

V.II-V.č.3a. Výkres verejného dopravného vybavenia (PDF, 4,5MB)

V.II-V.č.3b. Výkres verejného dopravného vybavenia (PDF, 2,0MB)

V.II-V.č.4a. Výkres verejného technického vybavenia – vodné hospodárstvo (PDF, 4,3MB)

V.II-V.č.4b. Výkres verejného technického vybavenia – vodné hospodárstvo (PDF, 1,5MB)

V.II-V.č.5a. Výkres verejného technického vybavenia – energetika (PDF, 4,6MB)

V.II-V.č.5b. Výkres verejného technického vybavenia – energetika (PDF, 1,7MB)

V.II-V.č.6. Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny (PDF, 5,2MB)

V.II-V.č.7. Výkres perspektívneho použitia poľnohospodárskej a lesnej pôdy na nepoľnohospodárske účely (PDF, 4,4MB)

Územný plán mesta Senec - Zadanie

Územný plán mesta Senec – Zadanie (rok 2010) (PDF, 1,6MB)

Územný plán mesta Senec – Zadanie – príloha č.1 (PDF, 16,4MB)

 

Platný Územný plán mesta Senec v znení jeho Zmien a doplnkov

 

Grafická časť

ÚP mesta Senec, vrátane schválených zmien a doplnkov – Grafika „A“ (PDF, 26MB)

ÚP mesta Senec, vrátane schválených zmien a doplnkov – Grafika „B“ (PDF, 3,4MB)

 

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN), ktorými sa menili a dopĺňali Územno-hospodárske zásady (ÚHZ) pre vypracovanie Územného plánu sídelného útvaru Senec (ÚPN-SÚ), VZN ONV Bratislava vidiek z októbra 1988, ktorým bol schválený Územný plán sídelného útvaru Senec, PZ ONV v BA č. 21P/1989 zo dňa 22.06.1989 a Uznesenie MsZ č. 24/93 zo dňa 17.06.1993, ktorým bola schválená ÚPD Mesta Senec – „Zásady regulatívov rozvoja Mesta Senec“.

VZN č. 9/2004 zo dňa 17.06.2004 (PDF, 6,2MB)

VZN č. 1/2005 zo dňa 08.09.2005 (PDF, 2,2MB)

VZN č. 3/2007 zo dňa 10.05.2007 (PDF, 2,6MB)

VZN č. 4/2007 zo dňa 13.09.2007 (PDF, 1,0MB)

VZN č. 5/2007 zo dňa 13.09.2007 (PDF, 1,5MB)

 

Textová časť

Zásady regulatívov rozvoja mesta Senec – Textová časť (PDF, 15,7MB)

Textová a tabuľková časť Návrhu riešenia ÚPN-SÚ (PDF, 34,3MB)

Návrh smerníc pre územný rozvoj ÚPN-SÚ (PDF, 3,3MB)

 

Strategické a súvisiace dokumenty

 

Generel dažďovej kanalizácie v meste Senec (protipovodňová ochrana), ktorý bol schválený Mestským zastupiteľstvom uznesením č.69/2015 zo dňa 10.09.2015

Generel dažďovej kanalizácie v meste Senec – textová a grafická časť (ZIP, 23MB)

 

Generel zelene mesta Senec, október – november 2012

Grafika (PDF, 9,9MB)

Dendrologický prieskum (ZIP, 8,2MB)

Výkresy vo formáte DWG (ZIP, 58,3MB)

 

Krajinnoekologický plán mesta Senec – 2009

KEP Senec – dokument (PDF, 6,3MB)

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Senec, na roky 2010 - 2018

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PDF, 2,1MB)

 

 

Bližšie informácie k územnoplánovacej dokumentácii Územný plán mesta Senec, na Mestskom úrade v Senci, útvar stratégie a rozvoja mesta, Mierové námestie č. 8, 903 01 Senec, počas stránkových dní mestského úradu.