Výruby drevín

Žiadateľ o výrub dreviny/drevín podľa Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny doplní do žiadosti nasledovné údaje podľa § 17 ods. 8 :

  -  žiadosť o výrub drevín     

   -  vzor vyplnenej žiadosti

 1. Meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa,
 2. Katastrálne územie, parcelné číslo pozemku, príslušnosť k zastavanému územiu obce a druh pozemku, na ktorom drevina rastie, kópiu katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne,
 3. Súhlas vlastníka, správcu, príp. nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy) pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom (správcom, nájomcom) a doklad preukazujúci vlastníctvo alebo iný právny vzťah k pozemku, na ktorom drevina rastie (LV),
 4. Špecifikáciu dreviny, ktorá sa má vyrúbať, najmä jej:
  • Druh, počet, zdravotný stav, obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom jeho rozkonárenia, ak túto výšku nedosahuje, alebo výmeru krovitého porastu,
 5. Odôvodnenie žiadosti.

Doklady k žiadosti podľa bodu. 2) a 4) sa  nevyžadujú, ak ide o žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny z dôvodu umiestnenia líniovej stavby, na ktorej účely možno pozemky vyvlastniť. K žiadosti sa pripojí výkres z projektovej dokumentácie stavby, ktorý obsahuje presný opis trasy líniovej stavby v mierke najmenej 1 : 50 000 alebo 1 : 10 000 s vyznačením lokality, kde drevina rastie.

Líniovými stavbami sú podľa stavebného zákona najmä ropovody, plynovody, produktovody, teplovody,  diaľnice, cesty a miestne komunikácie,  stavby dráh, podzemné a nadzemné vedenia rozvodu elektriny, vodovodné a kanalizačné rady, ochranné hrádze, plavebné a derivačné kanály, vedenia elektronickej komunikačnej siete, letiská, prístavy (zdroj SIŽP)

Odôvodneným prípadom na vydanie súhlasu na výrub dreviny je najmä preukázanie:

 • Zlého zdravotného stavu dreviny, z ktorého hľadiska má drevina malú pravdepodobnosť prežitia,
 • Nevhodných hygienických podmienok v bytových a nebytových priestoroch alebo
 • Narušenia stability stavby koreňovým systémom dreviny

Pri vydaní súhlasu na výrub dreviny orgán ochrany prírody prihliada na:

 • druh a zdravotný stav dreviny,
 • funkciu a význam dreviny pre životné prostredie,
 • to, aby sa výrub dreviny uskutočnil najmä v období vegetačného pokoja,
 • podmienky ochrany ustanovené vykonávacími predpismi vydanými na základe zákona.

 

Súhlas na výrub dreviny sa vyžaduje:

 1. v zastavanom území obce  pri stromoch v obvodom kmeňa nad 40 cm (obvod meraný vo výške 130 cm nad zemou),
 2.  pri krovitých porastoch  s výmerou nad 10 m2 v zastavanom území obce a za hranicami zastavaného územia s výmerou nad 20m2,
 3. v záhradách a záhradkárskych osadách pri stromoch s obvodom kmeňa nad 80 cm (meraným vo výške 130 cm nad zemou),
 4. na výrub drevín rastúcich na území s druhým, alebo tretím stupňom ochrany,
 5. na výrub drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene, alebo rastú na cintorínoch -bez ohľadu na obvod kmeňa alebo plochy).

 

Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje napr.:

 1. pri stromoch s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a krovité porasty v zastavanom území obce  s výmerou do 10 m? a za hranicami zastavaného územia obce v výmerou do 20 m?,
 2. na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak ide o strom rastúci v súkromnej záhrade alebo záhradkárskej osade,
 3. pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku,
 4. pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných, ak sa ich výsadba uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu.

(v 3. a 4. prípade však platí OHLASOVACIA POVINNOSŤ voči orgánu ochrany prírody, v tomto prípade OKRESNÝ ÚRAD SENEC, do 5 dní od uskutočnenia výrubu - § 47 ods. 6  a § 68 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny).

Pod bezprostredným ohrozením zdravia alebo života človeka alebo pod bezprostrednou hrozbou vzniku značnej škody na majetku sa podľa § 17 ods. 7 vyhlášky č. 24/2003 ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny rozumie taký stav, ktorý je vyvolaný najmä nepredvídateľnou alebo neodvrátiteľnou udalosťou nezávislou od ľudskej vôle, s ktorou sa spájajú následky týkajúce sa ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo hrozby vzniku značnej škody na majetku. Ide najmä o úder blesku, povodeň, zemetrasenie, smršť, zosuv pôdy a eróziu, ako aj o suché a odumreté stromy nachádzajúce sa na miestach, kde môžu ohroziť zdravie alebo život človeka alebo spôsobiť značnú škodu na majetku.

NÁHRADNÁ VÝSADBA

Orgán ochrany prírody uloží žiadateľovi o súhlas na výrub dreviny povinnosť, aby uskutočnil primeranú náhradnú výsadbu drevín na vopred určenom mieste, a to na náklady žiadateľa. Ak žiadateľom nie je vlastník pozemku, na ktorom sa náhradná drevina vysadila, môže mu orgán ochrany prírody uložiť i starostlivosť o ňu, najviac však na dobu 3 rokov.

Ak nemožno uložiť náhradnú výsadbu, orgán ochrany prírody uloží finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty dreviny. Orgán ochrany prírody uloží povinnosť zaplatiť finančnú náhradu aj tomu, kto vyrúbal dreviny bez súhlasu, a to do výšky spoločenskej hodnoty dreviny.