Výruby drevín

Žiadateľ o výrub dreviny/drevín podľa Vyhlášky MŽP SR č. 170/2021, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny doplní do žiadosti nasledovné údaje podľa § 22 ods. 8 : žiadosť na stiahnutie je priložená nižšie ako príloha

a) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa,

b) označenie katastrálneho územia a pozemku, na ktorom drevina rastie, s uvedením čísla parcely katastra nehnuteľností a katastrálnu mapu s vyznačenými drevinami alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu drevín v teréne,

c) súhlas vlastníka alebo správcu pozemku, na ktorom drevina rastie, alebo súhlas nájomcu takéhoto pozemku, ak mu oprávnenie na výrub dreviny vyplýva z nájomnej zmluvy, a doklad preukazujúci vlastníctvo alebo iný právny vzťah k pozemku, na ktorom drevina rastie; ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých osôb, postačuje súhlas spoluvlastníkov, ktorí spolu majú väčšinový podiel na pozemku alebo súhlas pozemkového spoločenstva,

d) špecifikáciu dreviny, ktorá sa má vyrúbať, najmä jej druh, počet, zdravotný stav, obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom jeho rozkonárenia, ak túto výšku nedosahuje, alebo výmeru krovitého porastu,

e) odôvodnenie žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny.

Doklady k žiadosti podľa odseku 8 písm. c) sa  nevyžadujú, ak ide o žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny z dôvodu umiestnenia stavby, pre ktorú možno pozemok, na ktorom drevina rastie, vyvlastniť.

Odôvodneným prípadom na vydanie súhlasu na výrub dreviny je najmä preukázanie:

 • Zlého zdravotného stavu dreviny, z ktorého hľadiska má drevina malú pravdepodobnosť prežitia,
 • Nevhodných hygienických podmienok v bytových a nebytových priestoroch alebo
 • Narušenia stability stavby koreňovým systémom dreviny

Pri vydaní súhlasu na výrub dreviny orgán ochrany prírody prihliada na:

 • druh a zdravotný stav dreviny,
 • funkciu a význam dreviny pre životné prostredie,
 • to, aby sa výrub dreviny uskutočnil najmä v období vegetačného pokoja,
 • podmienky ochrany ustanovené vykonávacími predpismi vydanými na základe zákona.

Súhlas na výrub dreviny sa vyžaduje:

 1. v zastavanom území obce  pri stromoch v obvodom kmeňa nad 40 cm (obvod meraný vo výške 130 cm nad zemou),
 2.  pri krovitých porastoch  s výmerou nad 10 m2 v zastavanom území obce a za hranicami zastavaného územia s výmerou nad 20m2,
 3. v záhradách a záhradkárskych osadách pri stromoch s obvodom kmeňa nad 80 cm (meraným vo výške 130 cm nad zemou),
 4. na výrub drevín rastúcich na území s druhým, alebo tretím stupňom ochrany,
 5. na výrub drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene, alebo rastú na cintorínoch -bez ohľadu na obvod kmeňa alebo plochy).

Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje napr.:

 1. pri stromoch s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a krovité porasty v zastavanom území obce  s výmerou do 10 m2 a za hranicami zastavaného územia obce v výmerou do 20 m2,
 2. na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak ide o strom rastúci v súkromnej záhrade alebo záhradkárskej osade,
 3. pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku,
 4. pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných, ak sa ich výsadba uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu
 5. ak sa výrub vykonáva v súvoslosti s odstraňovaním inváznych nepôvodných druhov drevín uvedených v zoznamoch podľa osobitných predpisov (§2 ods. 1 Zákona č. 150/2019 Z. z.)

(v 3. a 4. prípade však platí OHLASOVACIA POVINNOSŤ voči orgánu ochrany prírody, v tomto prípade OKRESNÝ ÚRAD SENEC, do 5 dní od uskutočnenia výrubu - § 47 ods. 6  a § 68 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny).

Pod bezprostredným ohrozením zdravia alebo života človeka alebo pod bezprostrednou hrozbou vzniku značnej škody na majetku sa podľa § 22 ods. 7 vyhlášky č. 170/2021 ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z.o ochrane prírody a krajiny rozumie taký stav, ktorý je vyvolaný najmä nepredvídateľnou alebo neodvrátiteľnou udalosťou nezávislou od ľudskej vôle, s ktorou sa spájajú následky týkajúce sa ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo hrozby vzniku značnej škody na majetku. Ide najmä o úder blesku, povodeň, zemetrasenie, smršť, zosuv pôdy a eróziu.

OBEC rozhoduje o vydaní súhlasu na výrub drevín rastúcich v  ZASTAVANOM ÚZEMÍ OBCE  podľa § 47 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 

OKRESNÝ ÚRAD rozhoduje o vydaní súhlasu na výrub drevín rastúcich ZA HRANICAMI ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE podľa  § 47 ods. 3 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

NÁHRADNÁ VÝSADBA (§ 48 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov)

Orgán ochrany prírody uloží žiadateľovi o súhlas na výrub dreviny povinnosť, aby uskutočnil primeranú náhradnú výsadbu drevín na vopred určenom mieste, a to na náklady žiadateľa. Ak žiadateľom nie je vlastník pozemku, na ktorom sa náhradná drevina vysadila, môže mu orgán ochrany prírody uložiť i starostlivosť o ňu, najviac však na dobu 3 rokov.

Ak nemožno uložiť náhradnú výsadbu, orgán ochrany prírody uloží finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty dreviny. Orgán ochrany prírody uloží povinnosť zaplatiť finančnú náhradu aj tomu, kto vyrúbal dreviny bez súhlasu, a to do výšky spoločenskej hodnoty dreviny.

Orgány ochrany prírody

Ministerstvo životného prostredia ako ústredný orgán štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Okresný úrad v sídle kraja

Okresný úrad

Obec

 

 

 

Súbory / prílohy