Útvar právny a správy majetku

Mierové námestie 8
90301 Senec


Popis

Útvar právny a správy majetku
Mestský úrad Senec
vchod č. 4, I. poschodie (vpravo), č.dv. 11

JUDr. Lucia Podhorová
vedúca útvaru právneho a správy majetku
tel.: 02/20 205 137
E-mail: podhoroval@senec.sk

Mgr. Tomáš Tahotný, LL.M - referent pre právnu agendu a zastupovanie mesta
Tel.: 02/20 205 141
E-mail: tahotnyt@senec.sk

Bc. Jarmila Ďurčová – referent správy majetku
Tel. 02/20 205 120
E-mail: durcovaj@senec.sk

Ľudmila Rašová – referent evidencie majetku a ŠFRB
Tel.: 02/20 205 135
E-mail: rasoval@senec.sk

Útvar zodpovedá za

 • zastupuje mesto v právnych záležitostiach,
 • zabezpečuje právnu pomoc jednotlivým útvarom MsÚ,
 • spolupodieľa sa na tvorbe, resp. aktualizácii všeobecne záväzných nariadení mesta a interných predpisov na zverenom úseku,
 • vybavuje komplexnú agendu v oblasti nakladania s majetkom mesta a nadobúdania majetku do vlastníctva mesta,
 • zabezpečuje ponukové konania, verejné obchodné súťaženehnuteľného majetku mesta,
 • vypracováva aeviduje kúpno-predajné, zámenné, darovacie zmluvy, zmluvy o zriadení vecných bremien,nájomné zmluvy a zmluvy o výpožičkev zmysle platných právnych predpisov,
 • vybavuje agendu súvisiacu s vydávaním vyjadrenia mesta k vzniku vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam vydržaním v zmysle zák. č. 323/1992 Zb. Notárskeho poriadku v znení neskorších predpisov,
 • zabezpečuje výpisy z listu vlastníctva, z pozemkovej knihy, kópie geometrických plánov a identifikácie parciel z katastra nehnuteľností pre potreby mesta,
 • objednáva vypracovanie geometrických plánov, znaleckých posudkov,
 • zabezpečuje zápis pozemkov a stavieb do katastra nehnuteľností,
 • preveruje vlastnícke a užívateľské vzťahy,
 • zabezpečuje majetko-právne usporiadanie nehnuteľností vo vlastníctve mesta   a v užívaní iných osôb,
 • zabezpečuje styk a spoluprácu s orgánmi štátnej správy (kataster nehnuteľností, okresné úrady, SPF..),
 • vybavuje sťažnosti, petície, priestupky,
 • vybavuje ucelenú agendu inventarizácie majetku mesta,
 • vedie evidenciu majetku mesta,zabezpečuje poistenie majetku mesta,
 • zabezpečuje prevod správy majetku mesta v rámci organizačných zložiek mesta,
 • vybavuje komplexnú agendu na úseku ochrany osobných údajov,
 • zabezpečuje vymáhanie pohľadávok mesta,pripravuje podklady k exekučným konaniam,
 • vedie evidenciu platieb za nájomné a služby spojené s užívaním mestských bytov,splátok za byty, vypočítava výšku nájomného a výšku úhrad za služby spojené s užívaním bytu,vydáva potvrdenie o výmaze záložného práva k bytu;
 • vybavuje agendu v oblasti poskytovania podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania (poskytuje informácie žiadateľom o možnostiach poskytovania podpory z prostriedkov ŠFRB,overuje a vyznačuje úplnosť náležitostí žiadosti o podporu rozvoja bývania,predkladá overenú žiadosť ŠFRB, overuje predkladané faktúry za prevedené stavebné práce a zasiela ich ŠFRB, vykonáva fyzickú kontrolu stavieb, poskytuje informácie a podklady pre zriadenie záložného práva po skolaudovaní nehnuteľnosti, na ktorú bola poskytnutá podpora z prostriedkov ŠFRB).