Oznámenie o výsledku prešetrenia Petície vlastníkov rodinných domov YOUNG VILLAGE, Gagarinova ul. , Senec

Dňa 27. 11. 2017 bola na Mestský úrad v Senci doručená petícia vlastníkov rodinných domov YOUNG VILLAGE, Gagarinova , Senec na spoločnosť STAV-COLOR investičná , s.r.o. Senec z dôvodu neskolaudovania rodinných domov a prístupovej cesty, ktorá má byť
následne odovzdaná Mestu Senec. Petícia je evidovaná pod č.p.: Pe 7/201. Petícia bola prešetrená dňa 21. 12. 2017.

Záver prešetrenia petície:
Prešetrením petície bolo zistené, že v danej veci ide o právny spor medzi konateľom spoločnosti Stav-color investičná, s.r.o. , Mierové nám. č. 2 v Senci a vlastníkmi záhradných domov, preto bolo vlastníkom záhradných domov doporučené, aby si dohodli termín
stretnutia s konateľom spoločnosti Róbertom Kválom a problémy súvisiace s kolaudáciou domov a cesty doriešili spoločne. Ak by nedošlo k vzájomnej dohode bolo im doporučené problém riešiť súdnou cestou podaním žaloby na príslušnom súde. Mesto Senec vlastníkom
záhradných domov v súvislosti s odovzdaním cesty do vlastníctva Mesta po skolaudovaní domov a predložení príslušných dokladov ako aj pri zmene funkčného využitia záhradných domov na rodinné domy prisľúbilo pomoc a spoluprácu.

Mesto Senec dňa 22. 12. 2017 podalo na Okresné riaditeľstvo PZ trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre podozrenie zo spáchania prečinu falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky podľa § 352 ods. 1

Trestného zákona, z dôvodu pozmenenia Rozhodnutia Mesta Senec, pod č.j.: Výst. 738-14-SC,OM zo dňa 22. 06. 2014 o umiestnení stavby pre navrhovateľa Stav-color investičná, s.r.o. v Senci v zmene názvu“ Zóna záhradných domov“ na „Zóna rodinných domov“, ktoré bolo zaslané na zápis na Katastrálny odbor v Senci.

Ing. Karol Kvál
primátor mesta v.r..

29. 12. 2017 19:43