Oznámenie o výsledku prešetrenia petície za zastavenie stavebných prác na výstavbe haly Business Center Senec 3, Hala D

Oznámenie o výsledku prešetrenia petície

Dňa 17. 05. 2018 bola na Mestský úrad v Senci doručená petícia občanov obytnej zóny Malý Biel a Veľký Biel časť Malý Biel za zastavenie stavebných prác na výstavbe haly Business Center Senec 3, Hala D. Petícia bola prešetrená dňa 30.05 2018 a 06.06.2018. Prešetrením petície bolo zistené, že občania podali podnet na prešetrenie postupu pri vydávaní stavebného povolenia Spoločným obecným  úradom v Senci na  výstavbu haly Business Park Senec 3, hala D na Okresnú prokuratúru Bratislava III.  Mestský úrad v Senci do doby prešetrenia podnetu práce na výstavbe haly D nepozastaví , z dôvodu vzniku škôd, ktoré by vznikli nerealizovaním  stavebných prác. Mestský úrad trvá na stanovisku, že stavebné povolenie je právoplatné  a vykonateľné.  Na základe objednávky s akreditovanou spoločnosťou bude vykonané   meranie hluku  haly C a D.   Na základe preskúmania postupu Okresnou prokuratúrou  Bratislava III.  a meraní   hluku , budú , v prípade zistenia nedostatkov,    prijaté  príslušné opatrenia  na  ich odstránenie.

Ing. Karol Kvál
primátor mesta v.r.
 

21. 6. 2018 8:18