Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a o nariadene ústneho konania

Stavebník Slovak Telekom a.s., so sídlom  Bajkalská 28, Bratislava v.z. NEVITEL a.s., Kračanská cesta 40, Dunajská Streda podal dňa 30.3.2016   žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby 'Telekomunikačná sieť - INS_FTTH_SC_Senec_3' na pozemku parc. č. líniová stavba (dotknuté parcely viď. nižšie Dotknuté parcely)  katastrálne územie Senec. Uvedeným dňom bolo začaté  územné konanie.

Popis stavby : Predmetom stavby je vybudovanie telekomunikačnej siete pre spoločnosť Slovak Telekom a.s.. Záujmové územie je rozdelené na lokality N1 až N12.

7. 8. 2017 13:34

 

Súbory / prílohy