Voľné pracovné miesta

Voľné pracovné miesta

1.

Mesto Senec zastúpené primátorom mesta Ing. Pavlom Kválom príjme do pracovného pomeru  na obsadenie pracovnej pozície:

„Referent pre metodiku riadenia škôl a školských zariadení“.

Miesto výkonu práce: Mestský úrad Senec, Lichnerova ulica č. 61, Senec;

Druh pracovného pomeru:  na dobu určitú na 1 rok s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú;

Termín nástupu:  ihneď, prípadne dohodou;

Požadované kvalifikačné a iné predpoklady:

·       ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa  pedagogického zamerania v kategórii učiteľ v zmysle platnej vyhlášky;

·       znalosť legislatívy platnej pre školy a školské zariadenia;

·       pedagogická prax najmenej 5 rokov;

·       ovládanie štátneho jazyka;

·       práca s počítačom – Word, Excel, internet; 

·       bezúhonnosť v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z.;

·       platný vodičský preukaz skupiny „B“;

Osobnostné predpoklady:

·       samostatnosť, vysoké pracovné nasadenie, komunikatívnosť, dobré vyjadrovacie a argumentačné schopnosti;

·       koncepčné a analytické myslenie, schopnosť rozhodovať a navrhovať možné postupy a riešenia, presnosť a zodpovednosť;

Náplň práce:

·       vydávanie organizačných pokynov pre riaditeľov škôl a školských zariadení podľa usmernení MŠVVaŠ SR, najmä na príslušný školský rok;

·       poskytovanie odbornej, poradenskej a metodickej činnosti v oblasti výchovy a vzdelávania školám a školským zariadeniam;

·       spolupodieľanie  sa na príprave podkladov  pre mestskú školskú radu;

·       spolupráca s riaditeľmi pri zabezpečovaní personálneho obsadenia škôl a školských zariadení pedagogickými a nepedagogickými zamestnancami;

·       spolupráca so školami a organizáciami zabezpečujúcimi predmetové olympiády a športové súťaže detí a žiakov škôl a školských zariadení;

·       koordinovanie činnosti na úseku prevencie a protidrogových programov pre deti a mládež;

·       účasť na zasadaniach pedagogických a pracovných porád na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, predmetových komisií a metodických združení;

·       spracovanie správy o výchovno-vzdelávacom procese a iných podkladov týkajúcich sa oblasti výchovy a vzdelávania požadovaných MŠVVaŠ  SR alebo ním zriadených orgánov štátnej správy.

Platové podmienky: 8. platová triedy v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. s možnosťou osobného ohodnotenia a odmien; funkčný plat od (1 148 € – 1 700 €).

Zamestnanecké výhody a benefity:

Zvýšená výmera dovolenky o 1  týždeň nad rámec zákonníka práce; 2 dni voľna v kalendárnom roku na regeneráciu v zmysle kolektívnej zmluvy; príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie; finančný príspevok na stravu v hodnote 4,20 €; odmena pri životnom jubileu 50, 60 rokov v zmysle kolektívnej zmluvy, 13 a 14. plat v zmysle kolektívnej zmluvy; po uplynutí zákonom stanovenej lehoty poskytovanie rekreačných poukazov;

Zoznam požadovaných dokladov:

·       profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej dosiahnutej praxe vrátane uvedenia kontaktov na overenie si referencií;

·       fotokópia dokladu o vzdelaní;

·       potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti (nie zápočet rokov);

·       čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v životopise;

·       súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov  v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.;

Dátum a miesto podania žiadosti:

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 10.02.2023 osobne do podateľne Mestského úradu, poštou na adresu: Mestský úrad, Mierové námestie č. 8, 903 01  Senec alebo mailom na adresu maczeakovaj@senec.sk.

Mesto Senec si vyhradzuje právo pozvať na osobný pohovor len uchádzačov, ktorí na základe predložených dokladov spĺňajú požadované  požiadavky.

Uchádzači budú na výberové konanie pozvaní elektronickou poštou (e-mail).

Bližšie informácie o pracovnom mieste: JUDr. Mgr. Jana Glodžáková, vedúca útvaru školstva a športu, kontakt: 02/20205517,  e-mail: glodzakovaj@senec.sk.

 

2.

Mesto Senec zastúpené primátorom mesta Ing. Pavlom Kválom prijme do pracovného pomeru  na obsadenie pracovnej pozície:

„Projektový manažér“.

Miesto výkonu práce: Mestský úrad Senec, Mierové námestie č. 8, Senec;

Druh pracovného pomeru: na 1 rok s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú;

Termín nástupu:  ihneď, prípadne dohodou;

Kvalifikačné predpoklady a iné predpoklady:

·       ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa;

·       prax na pozícii projektového  manažéra alebo ekvivalentnej pozícii min. 2 roky výhodou;

·       znalosť a skúsenosť s prípravou a implementáciou projektov financovaných z európskych, národných, regionálnych a lokálnych grantov prednostne na realizáciu investičných zámerov - stavebných prác;

·       informatívna znalosť príslušnej legislatívy pre verejnú správu vrátane samosprávy a tiež zákona o VO;

·       znalosť anglického alebo nemeckého jazyka  - výhodou;

·       pokročilá znalosť práce s počítačom – kancelársky balík Microsoft Office (Outlook, Word, Excel, internet atď.), elektronická komunikácia

·       bezúhonnosť v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z.;

·       vodičský preukaz skupiny „B“;

Osobnostné predpoklady:

·       samostatnosť, vysoké pracovné nasadenie, schopnosť organizovať a plánovať prácu kolektívu ľudí spolupodieľajúcich sa na realizácii projektu, komunikatívnosť, dobré vyjadrovacie a argumentačné schopnosti; ochota učiť sa nové veci;

·       koncepčné a analytické myslenie, schopnosť rozhodovať a navrhovať možné postupy a riešenia, presnosť a zodpovednosť; schopnosť pracovať pod tlakom a v tíme;

Náplň práce:

·       monitorovanie a vyhľadávanie možností získania finančných zdrojov na realizáciu prednostne investičných zámerov mesta;

·       vypracovávanie žiadostí o podporu/dotáciu na realizáciu projektov, dohľad nad ich realizáciou, tak aby prebiehali v súlade s podmienkami ustanovenými poskytovateľmi; koordinácia práce zainteresovaných subjektov podieľajúcich sa na realizácii  schválených projektov z nenávratných finančných príspevkov z fondov EU a iných zdrojov;

·       zabezpečovanie platobných procesov a finančná kontrola realizovaných projektov;

·       spolupráca na príprave podkladov pre verejné obstarávanie a na vypracovávaní projektových dokumentácií;

·       spolupráca na príprave a vyhodnocovaní plnenia úloh vyplývajúcich zo strategických dokumentov mesta a ich premietnutie do zásobníka projektov, na ktoré sa potom vyhľadávajú možnosti na získanie nenávratných finančných prostriedkov (EŠIF, národné, regionálne alebo lokálne granty);

Platové podmienky: 8. platová triedy v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. s možnosťou osobného ohodnotenia;

Zamestnanecké výhody a benefity:

v zmysle platnej kolektívnej zmluvy 13. a 14 plat; odmena pri životnom jubileu 50, 60 rokov; zvýšená výmera dovolenky o 1  týždeň nad rámec zákonníka práce; 2 dni voľna v kalendárnom roku na regeneráciu; príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie; finančný príspevok na stravu v hodnote 4,20 €; po uplynutí zákonom stanovenej lehoty poskytovanie rekreačných poukazov;

Zoznam požadovaných dokladov:

·       profesijný štruktúrovaný životopis zameraný na riadiacu a odbornú prax  (vrátane referencií minimálne formou telefonického kontaktu), vlastnoručne podpísaný;

·       overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (pri vzdelaní získanom v zahraničí doložiť doklad o vzdelaní na výkon povolania v súlade so zákonom č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, príp. stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o uznaní dokladu o vzdelaní pre výkon povolania, vydané pred 1.1.2016), prípadne aj kópie dokladov o absolvovaní iného vzdelania;

  • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v životopise;

·       písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadení EU o GDPR  pre potreby výberového konania (podpísaný vlastnou rukou);

·       údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z o registri trestov;

Dátum a miesto podania žiadosti:

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 15.02.2023 osobne do podateľne Mestského úradu, poštou na adresu Mestský úrad, Mierové námestie č. 8, 903 01  Senec alebo mailom na adresu maczeakovaj@senec.sk.

Mesto Senec si vyhradzuje právo pozvať na osobný pohovor len uchádzačov, ktorí na základe predložených dokladov spĺňajú požadované  požiadavky.

Uchádzači budú na výberové konanie pozvaní elektronickou poštou (e-mail).

Bližšie informácie o pracovnom mieste: Mgr. Angelika Matlohová, vedúca útvaru projektového riadenia, kontakt: 0910 990 976,  e-mail: matlohovaa@senec.sk.

 

 

 

 

 

Súbory / prílohy