Mestské noviny Senčan

Mierové námestie 8
903 01 Senec


Popis

Termíny uzávierok v roku 2017:

novembrové číslo 

20. októbra 2018

decembrové číslo

20. novembra 2018

januárové číslo   

17. decembra 2018

 

 

 

 

 

 

 

Charakteristika periodika:

Senčan sú noviny obyvateľov mesta Senec, ktoré politicky nezávisle informujú o všetkých stránkach života v Senci s dôrazom na udalosti a témy verejného záujmu. Senčan je nekomerčnou službou občanom mesta, usiluje sa o vzájomnú informovanosť a spoluprácu orgánov samosprávy, primátora, poslancov mestského zastupiteľstva a obyvateľov mesta Senec. Čitateľom prináša pravidelné rubriky, uverejňuje výstižné správy z rôznych oblastí, reportáže, rozhovory s osobnosťami, ako aj rôzne zaujímavosti. Nechýba obľúbená spoločenská kronika či program filmových predstavení miestneho kina. Mestský mesačník Senčan vychádza v Senci od roku 1990.

Periodicita:

mesačník (vychádza k prvému dňu v mesiaci)

Distribúcia:

roznášaním do schránok Slovenskou poštou

Náklad:

8 600 ks

Papier:

80 g bezdrevný

Rozsah:

20 strán

Vydavateľ:

Mestský úrad Senec

Registrované pod číslom:

ISSN 1339-2875

INZERCIA SENČAN

noviny sú plánované v schránkach vždy v prvý deň mesiaca.

Plocha jednej strany A4:

185 x 265 mm

Cena plošnej inzercie

1,25 eura/cm2

1/1 strana - š186mm x v265mm = 398 eur
1/2 strany - š186mm x v120mm = 215 eur
Štvorec – š123mm x v120mm = 168 eur
1/3 strany - š186mm x v79mm = 148 eur
Stĺpec – š60mm x v244mm = 148 eur
1/4 strany - š91mm x v120 mm = 122 eur
Pohľadnica – š123mm x v79mm = 112 eur
1/6 strany - š91mm x v79mm = 85 eur
1/8 strany - š91mm x v58mm = 61 eur
Vizitka – š91mm x v51mm = 48 eur
1/9 strany – š60mm x v79mm = 48 eur

Zľavy:

pri opakovaní 3- až 5-krát 8%, 6- až 9-krát 12%, 10- až 12-krát 15%

Cena riadkovej inzercie

40 centov slovo

Spoločenská rubrika

17 centov slovo

Zľavy sa na riadkovú inzerciu nevzťahujú.

Vkladanie vytlačenej inzercie do novín

Vkladanie inzercie do novín je možné v cene 5 centov za kus (list). Vytlačenú inzerciu musí zadávateľ na vlastné náklady doviezť do prevádzky tlačiarne.

Archív starších čísel si môžte stiahnúť zbalený do ZIP klinutím na link:

Senčan 01/2002-06/2017

Galéria obrázkov

Súbory / prílohy

Lokalita

Globálny lokalizačný systém:
N 48.2199234 / E 17.397296200000028