Jarné upratovanie v Senci bude 17. marca 2018
23.2.2018

DSC_0096 jarné upratovanie.jpg

 

Tohoročné jarné upratovanie sa uskutoční v sobotu 17.3.2018. Kontajnery budú pristavené na uliciach Gagarinova, Vodná, Pezinská a pri jazere Kövécstó.

• Na Slnečných jazerách bude jarné upratovanie 6.-8. 4. 2018.

• Odpady s obsahom škodlivých látok budú môcť Senčania uložiť do kontajnera v areáli Mestskej polície na adrese Kalinčiakova 19 od          5.3.2018 do 23.3.2018.

• Zber BIOODPADOV zo zberných hnedých nádob začína dňa 20.3.2018 s týždenným intervalom vývozu vždy v utorok.

• Jarný zvoz orezov stromov bude prebiehať v termínoch 5.-6.3. a 19.-20.3.2018. Konáre a haluzovina musia byť narezané na dĺžku do 1,5 m a zviazané, aby bola s nimi ľahšia manipulácia. Zber bude prebiehať traktorom spred rodinných domov.

Pre lepšiu orientáciu v pojmoch uvádzame výber z VZN:

• Objemným odpadom sa rozumejú komunálne odpady, ktoré kvôli ich rozmerom nie je možné uložiť do bežných zberných nádob na zmesový komunálny odpad.

• Medzi odpady z domácností s obsahom škodlivých látok patria najmä: odpadové motorové a mazacie oleje, chemikálie, rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, handry a rukavice znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami.

Vyššie uvedené odpady je poplatník povinný odovzdať v uzavretom obale. Pri tekutých odpadoch je povinný uviesť druh alebo aspoň názov odpadu a preukázať sa platným občianskym preukazom. Ak je to možné, preukáže zloženie nebezpečných odpadov materiálovým listom, prípadne kartou bezpečnostných údajov, ktorú jej na vyžiadanie vydá predajca.

• Vytriedené odpady s obsahom škodlivín je zakázané

a) ukladať do zberných nádob určených na komunálny odpad z domácností,

b) odovzdať iným subjektom ako uvedeným v tomto nariadení (napr. pouličným zberačom).

                                                                                                                                                   Ivica Gajdošová

Galéria obrázkov k článku